Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 24.02.2022

 1. 1.Vyhlásenie nastúpenia náhradníka Mgr. Jána Bučana na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 2. 1a.Vyhlásenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 3. 2.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 12. 2021 a k 31. 01. 2022

 4. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022

 5. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 6. 5.Strategický rámec – PHSR Bratislava 2030

 7. 6.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.

  Materiály
 8. 7.Návrh dodatku č. 2 k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava

 9. 8.Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

  Materiály
 10. 9.Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, Istrijská 22, Bratislava

 11. 10.Personálne zmeny v štatutárnom orgáne príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

 12. 11.Personálne zmeny v štatutárnom orgáne príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava

  Materiály
 13. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Archa

 14. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1302/500, manželom Gazdíkovcom

 15. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 429/15 a časť parc. č. 429/14, Dane Hauserovej

 16. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, spoločnosti FLORABEL s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 309/10, občianskemu združeniu Náš prievoz, so sídlom v Bratislave

 18. 17.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 264/2019 zo dňa 26. 09. 2019, ktorým schválilo ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku registra „C“ v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2570/2, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, za účelom vybudovania a užívania verejného spevneného chodníka „Spojovací chodník Mokrohájska – OC Galéria Lamač

  Materiály
 19. 18.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 20. 19.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2021

 21. 20.Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

  Materiály
 22. 21.Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v rokoch 2020 – 2021

 23. 22.Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1-10 zo dňa 23.10.2014 Mestských lesov Bratislava

  Materiály
 24. 23.Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26.04.2018

  Materiály
 25. 24.Návrh na odpustenie odplaty za vecné bremeno pre žiadateľov Ing. Vladimíra Tomka a JUDr. Barboru Tomkovú

 26. 25.Návrh na vypovedanie zmluvy o nájme č. 052/5-1/16 týkajúcej sa časti pozemku za účelom umiestnenia automatu na predaj hračiek vo výmere 3m2 na pozemku reg. „C“ parc. č. 3888/3 v ZOO Bratislava, k.ú. Karlova Ves, s nájomcom RNDr. Martin Šulák so sídlom v Handlovej

  Materiály
 27. 26.Návrh na nájom nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 1588 na pozemku parc. č. 12081/1 na Pionierskej 15 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, vo vlastníctve spoločnosti SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, pre ZUŠ Miloša Ruppeldta ako rozpočtovú organizáciu hlavného mesta SR Bratislava ( MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE )

 28. 27.Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis. č. 136 na pozemku parc. č. 4 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 29. 28.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v Bratislave, registra „E“ KN, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8040, v školskom dvore na Vazovovej ulici

 30. 29.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavbe so súpis. č. 3287 vo veľkosti 1/6 vo vlastníctve Martiny Konrády Magulovej a vo veľkosti 1/6 vo vlastníctve Mareka Konrádyho

 31. 30.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena práva stavby na pozemok v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22224/1, v prospech spoločnosti Bones a.s.

  Materiály
 32. 31.Návrh na neuplatnenie si práva na zvýšenie nájomného o infláciu nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli zasiahnutí krízou v súvislosti s Covid-19

 33. 32.Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov a pozemkov o poskytnutie zľavy z nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19

 34. 33.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5186/2, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 35. 33a.Návrh na vydanie súhlasu pre mestskú časť Bratislava-Rača s odstránením časti stavby súp. č. III. 7439 na Strelkovej ulici č. 1 v Bratislave

 36. 34.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, Donská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica

 37. 35.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4, a nasl. na Mlynarovičovej ulici, parc. č. 4880 a nasl. na Nobelovom námestí a parc. č. 1737/4 na Pajštúnskej ulici, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 38. 36.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Medzilaborecká 12, Šalviová 50, Páričkova 13, Hagarova 15, Karloveská 29, 31, 35, Kuklovská 7, Hlaváčikova 21, Ľudovíta Fullu 13, Milana Marečka 7, Iľjušinova 6, Hálova 4, Gercenova 13, Kapicova 2, Kapicova 1, Pifflova 3, Černyševského 23, Romanova 42, Blagoevova 10, Blagoevova 18, Beňadická 4, Smolenická 10, vlastníkom bytov

 39. 37.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 654/2005 zo dňa 31. 03. 2005, uznesenia č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010, uznesenia č. 249/2019 zo dňa 27. 06. 2019 – 28. 06. 2019, uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami

 40. 38.Návrh na vypustenie bodov z uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, a to uznesenia č. 517/2004 zo dňa 28. 10. 2004, uznesenia č. 943/2006 zo dňa 02. 02. 2006, uznesenia č. 965/2006 zo dňa 02. 03. 2006, uznesenia č. 1109/2006 zo dňa 06. 07. 2006, uznesenia č. 81/2007 zo dňa 29. 03. 2007, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Beniakova 24 – 34

 41. 39.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 42. 40.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 43. 41.Rôzne

 44. .Materiály na prihlásenie:

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 688/2020 zo dňa 17.12.2020

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021

  Materiály
 5. e.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov a nebytových priestorov

 6. f.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Vrútocká 36, 38, Záhradnícka 79, Vŕbová 10, Karloveská 33, Hany Meličkovej 5, Nejedlého 37, Milana Marečka 7, Sevčenkova 2, Rovniankova 24, Vígľašská 21, Budatinska 5, vlastníkom bytov

 7. g.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov

 8. h.Princípy a štandardy verejného osvetlenia

 9. i.Informácia zo Správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2020/2021

 10. j.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii ZOO Bratislava

  Materiály
 11. k.Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021

 12. l.Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 13. m.Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlavné mesto SR Bratislavu orgánom činným v trestnom konaní v období od 01.01.2021 do 31.12.2021

 14. n.Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01.01.2021

  Materiály
 15. o.Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie : rok 2021

  Materiály
 16. p.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 4. štvrťrok 2021

Nezaradené materiály

 1. .Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

 2. .Návrh na predaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9380/22, žiadateľovi spoločnosti REEGAS s.r.o. so sídlom v Bratislave