Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 16.11.2016

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2016, a niektorých k 31.12.2016

 2. 2.Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe časti B uznesenia MsZ č. 609/2016 zo dňa 29.09.2016

 3. 2a.Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody o uznaní vlastníckeho práva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača

 4. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1806/3, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Andreja Brunu a Ing. Ľubice Brunovej

 5. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15525/37, spoločnosti TESTRA s.r.o. so sídlom v Bratislave

 6. 5.Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbou „R7 Bratislava – Ketelec – Bratislava Prievoz“, stavbou „D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka Sever“ a stavbou „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – Rekonštrukcia“ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom v Bratislave

 7. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9379/3, Romanovi Achsovi

 8. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 343, 345, 346, pre Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, so sídlom v Bratislave

 9. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podchodu na Hodžovom námestí v k. ú. Staré Mesto v Bratislave pre Astoria Passage s.r.o., so sídlom v Bratislave

 10. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21, pre Pedál, občianske združenie, so sídlom v Bratislave

 11. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 2565 a parc. č. 2566, pre spoločnosť PATRIOT real, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 12. 11.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, s účinnosťou od 01. 01. 2017

 13. 12.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 14. 14.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 15. 15.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

 16. 16.Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD 1

  Materiály
 17. 17.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 18. 19.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.

 19. 20.Návrh priorít a cieľov v oblasti medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy

 20. 21.Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 37 876,10 Eur pre Rímskokatolícku cirkev, Bratislavskú arcidiecézu

 21. 22.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 1461/2, parc. č. 1461/3 a parc. č. 1461/5, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží Palisády - Partizánska ul.

 22. 23.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2275/2, do výlučného vlastníctva spoločnosti JÁNOŠÍK Holding s.r.o., so sídlom v Bratislave

 23. 24.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4963/184, ako priamy predaj s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja

 24. 25.Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov – garážové státia nachádzajúce sa na Bajzovej 8/A v Bratislave, k. ú. Nivy, garážové státia na Námestí M. Benku 16, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Blumentálskej 10, k. ú. Staré Mesto, garážové státia na Jurigovom nám. 1 – KOTVA, k. ú. Karlova Ves, garáže na Tománkovej 5, k. ú. Karlova Ves, garáže na Jasovskej ul. č. 6 – 8, k. ú. Petržalka, garáže na Jasovskej ul. č. 1 – 3, k. ú. Petržalka, formou priameho nájmu

 25. 26.Návrh majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4894, v prospech Anny Hedlovej, Karola Hedla a Evy Mikšíkovej

 26. 28.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 88 0056 14 00 pre x.media, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 27. 29.Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 v znení uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27.06.2013, uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26.09.2013 a uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 338/2015 zo dňa 09.12.2015, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto – zmena termínu a návrh na schválenie Dodatku č. 11 88 0557 13 02 k Protokolu č. 11 88 0557 13 00 zo dňa 03.12.2013 v znení Dodatku č. 11 88 0557 13 01 zo dňa 18.12.2015

 28. 30.Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

  Materiály
 29. 31.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 30. 32.Interpelácie

 31. 33.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

 5. e.Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia č. 650/2016 zo dňa 27.10.2016