BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 07.12.2017

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2017, uznesenia s neskorším termínom plnenia a uznesenia v rozpore s platnou legislatívou, príp. sú nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu a preto sú nevykonateľné

 2. 1a.Informácia o východiskách zabezpečenia letnej a zimnej údržby komunikácií a cestnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2018-2022

 3. 1b.Ústna informácia o verejnom obstaraní k verejnému osvetleniu

 4. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

 5. 2a.Návrh na riešenie oddĺženia mestskej časti Bratislava-Devín v nútenej správe s cieľom ukončenia režimu nútenej správy

 6. 3.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020

 7. 3a.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014, ktorým bola schválená zámena pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Dúbravka, so spoločnosťou ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 8. 3b.Návrh na zefektívnenie odpadového hospodárstva na území Hlavného mesta SR Bratislavy v priebehu roka 2018 prostredníctvom vybudovania podzemných alebo polopodzemných kontajnerovísk pre zber zmesového aj triedeného komunálneho odpadu v jednotlivých mestských častiach Bratislavy formou viaczdrojového financovania

 9. 4.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 10. 5.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parc. č. 3144/4, parc. č. 3144/9, parc. č. 3144/10, parc. č. 3144/11, parc. č. 3144/15, parc. č. 3144/26, parc. č. 3144/27, parc. č. 3144/28, parc. č. 3144/31, parc. č. 3144/42, parc. č. 3144/43, parc. č. 3144/44, parc. č. 3144/45, parc. č. 3144/58, parc. č. 3144/59, parc. č. 3144/62, parc. č. 3144/63, parc. č. 3144/77, v prospech Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave ako budúcej oprávnenej osoby z vecného bremena - o 14.00 h

 11. 5a.Stanovisko Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava
  k udeleniu štatútu významnej investície - ako druhý po 14.00 h

 12. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev, zmene názvov ulíc a zrušení ulice v mestských častiach Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Vrakuňa

 13. 7.Návrh na schválenie nájmu 25 m bazéna na Plavárni Pasienky pre občianske združenie Plavecký klub PK Delfín Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 14. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 661/2, Dušanovi Plaštiakovi a Oľge Plaštiakovej

 15. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1403/3, do podielového spoluvlastníctva manželov Jozefa Bareja a manželky Ireny Barejovej

 16. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2089/7, do výlučného vlastníctva Miriam Holubovej

 17. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti nebytového priestoru – strechy, v stavbe so súpis. č. 429 v Bratislave, na pozemku, parc. č. 69, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti SWAN, a.s., so sídlom v Bratislave

 18. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21293/18, parc. č. 21290/4 a parc. č. 21844/2, spoločnosti TC Tower A1 s. r. o. so sídlom v Bratislave

 19. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5496/3, 5496/5, 5498/1, 5498/16, 5499,5500, 5501, 5502, 5505, 5508/1, pre Telovýchovnú jednotu SLÁVIA STU so sídlom v Bratislave

 20. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 147, pre spoločnosť AVP Park, s.r.o., so sídlom v Bratislave - o 15.00 h

 21. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – stavby súpis. č. 891 postavenej na pozemku parc. č. 3482, stavby súpis. č. 893 postavenej na pozemku parc. č. 3483/2, a pozemkov parc. č. 3481, parc. č. 3482 a parc. č. 3483/2, nachádzajúcich sa na Štefánikovej ulici č. 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Centrum voľného času, so sídlom v Bratislave

 22. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0728 07 00, uzatvorenej so Súkromnou materskou školou na Bazovského 2 v Bratislave

 23. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 na dobu určitú do 31. 08. 2028, pre spoločnosť INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave

 24. 18.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 544/2016 zo dňa 29. 06. 2016 – 30. 06. 2016 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, ktorým bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, mestskej časti Bratislava-Čunovo

 25. 19a.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 983/2017 zo dňa 08.11.2017, ktorým bol schválený predaj pozemku pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov v k. ú. Nivy, pre Ing. Františka Hrdinu a PaedDr. Danu Magdolenovú

 26. 20.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23.10.1997 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, ktorým bol schválený návrh na dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Carlton Property, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 27. 21.Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 z 25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

 28. 22.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.

 29. 23.Návrh na obstaranie náhradných nájomných bytov, v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy, formou obchodných verejných súťaží a schválenie podmienok obchodných verejných súťaží

  Materiály
 30. 24.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 31. 25.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2018

 32. 26.Návrh nového Organizačného poriadku Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy

 33. 27.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

 34. 28.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 35. 29.Akčný plán cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2018

 36. 30.Informácia o schválení projektu URBAN-E (e-Mobility, Infrastructure and Innovative Intermodal Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb / e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne služby v Ľubľane, Bratislave a Záhrebe)

 37. 31.Informácia o možných alternatívach spôsobu predaja obchodného podielu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v spoločnosti KSP, s.r.o., v zmysle časti B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 894/2017

 38. 32.Návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu

 39. 33.Koncepcia pomoci ľuďom bez domova

 40. 34.Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie roka 2017

 41. 35.Návrh na odpustenie dlhu vo výške 56 001,32 Eur, ktorý predstavuje neuhradené nájomné za nájom nebytového priestoru, žiadateľ Živnostník Juraj Chmela – AKTIV, Lediny 29/A, 841 03 Bratislava, IČO: 17 384 273

 42. 36.Návrh na odpustenie nájomného v sume 8 617,20 Eur a na schválenie doplnenia účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0001 11 00 zo dňa 12. 01. 2011 v znení dodatkov č. 1 až 3, spoločnosti EKOPALETA, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 43. 37.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,18 m² v stavbe bez súpis. č. -podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 44. 38.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/2, parc. č. 12932/9-14 a parc. č. 12932/17-20, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Pluhovej ul.

 45. 39.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Narcisova 10, 12, Geologická 1A, Hálkova 52, Púpavová 11, Gessayova 35, Blagoevova 10, Vígľašská 9, Znievska 10, Budatínska 41, Šintavská 26B, vlastníkom bytov

 46. 40.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 47. 41.Interpelácie

 48. 42.Rôzne - 17:30 h

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Svidnícka 21, Narcisova 10, 12, Záhradnícka 75, Čiližská 1, Púpavová 1, 19, Mierová 16, vlastníkom bytov

 5. e.Informácia o prevode vlastníctva bytu v bytovom dome na ulici Gabčíkova 8 - dopredaj

 6. f.Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

 7. h.Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 8. i.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac október 2017