BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2.2)

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parc. č. 3144/4, parc. č. 3144/9, parc. č. 3144/10, parc. č. 3144/11, parc. č. 3144/15, parc. č. 3144/26, parc. č. 3144/27, parc. č. 3144/28, parc. č. 3144/31, parc. č. 3144/42, parc. č. 3144/43, parc. č. 3144/44, parc. č. 3144/45, parc. č. 3144/58, parc. č. 3144/59, parc. č. 3144/62, parc. č. 3144/63, parc. č. 3144/77, v prospech Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave ako budúcej oprávnenej osoby z vecného bremena

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa čl. 80 ods. 2 písm. t) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby – stavba podzemnej tesniacej steny a izolácie povrchu pozemkov v rámci stavby „Sanácia enviromentálnej záťaže Bratislava-Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD“ vrátane ochranného pásma v rozsahu podľa realizačnej projektovej dokumentácie formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3144/4, parc. č. 3144/9, parc. č. 3144/10, parc. č. 3144/11, parc. č. 3144/15, parc. č. 3144/26, parc. č. 3144/27, parc. č. 3144/28, parc. č. 3144/31, parc. č. 3144/42, parc. č. 3144/43, parc. č. 3144/44, parc. č. 3144/45, parc. č. 3144/58, parc. č. 3144/59, parc. č. 3144/62, parc. č. 3144/63, parc. č. 3144/77,  spolu vo výmere 34 997 m², spočívajúce v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy ako budúcemu povinnému z vecného bremena strpieť vybudovanie a užívanie stavby podzemnej tesniacej steny  a izolácie povrchu pozemku v rámci stavby „Sanácia enviromentálnej záťaže Bratislava-Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD“ spojené s právom vstupu, prechodu a prejazdu, vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami za účelom užívania, údržby, výmeny, zmien, opráv, rekonštrukcie a monitorovanie stavby, ako aj znečistených podzemných vôd, sanácie znečistených zemín, zneškodnenia odpadov, prevádzkovania trvalého ochranného systému v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom na budúcich zaťažených pozemkoch,  so záväzkom uzatvoriť Zmluvu o zriadení vecného bremena najneskôr do 60 dní po predložení realizačného geometrického plánu a predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu hlavnému mestu SR Bratislave, v prospech Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky so sídlom Nám. Ľ. Štúra 35/1,  Bratislava, ako budúcemu oprávnenému z vecného bremena, vecné bremeno bude pôsobiť „in personam“ za odplatu určenú znaleckým posudkom

- predbežná odplata v sume 245 748,93 Eur na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena,
- konečná odplata s následným vyrovnaním v Zmluve o zriadení vecného bremena na základe znaleckého posudku,

s podmienkami:

1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bude oprávneným z vecného bremena podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení vecného bremena nebude oprávneným z vecného bremena v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Predbežná odplata  bude v plnej výške a naraz uhradená budúcim oprávneným z vecného bremena budúcemu povinnému z vecného bremena do 30 dní od podpisu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena poslednou zo zmluvných strán.