BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na obstaranie náhradných nájomných bytov v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy formou obchodných verejných súťaží a schválenie podmienok obchodných verejných súťaží

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

obstaranie náhradných nájomných bytov situovaných v zastavanom území mesta Bratislavy, t. z. v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy, podľa § 281 a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vo vzťahu k § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou obchodných verejných súťaží v súlade so schválenými podmienkami vyhlásenia obchodných verejných súťaží, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto uznesenia,

s podmienkou,

že obchodné verejné súťaže budú na základe tohto uznesenia priebežne vyhlasované bez nutnosti ďalšieho schválenia víťazov obchodných verejných súťaží Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, a to až do času, keď bude hlavným mestom SR Bratisalvou uspokojený posledný právoplatne priznaný nárok na poskytnutie náhradného nájomného bytu.