BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Mrva Ján, Štasselová Lucia

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
I

schvaľuje

navýšenie bežných príjmov v položke 111 Daň z príjmov fyzických osôb o 2 354 005,00 Eur na sumu 141 274 005,00 Eur a navýšenie podporogramu 2.2.1. pol. 717 - KV - výstavba a oprava ciest, a pešej infraštruktúry - bezbariérové prechody v Bratislave o 300 000,00 Eur na sumu 1 630 350, Eur a na navýšenie podprogramu 2.2.1. pol. 630 - BV - výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry - oprava chodníkov a ciest - OSK - o 1 554 005,00 Eur na sumu 7 731 005,00 Eur a navýšenie podprogramu 2.2.3. výstavba a údržba cyklotrás pol. 720 - KV - výstavba nových cyklotrás o 500 000,00 Eur na sumu 956 000,00 Eur.