BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Bulla Pavol

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
F
schvaľuje
v kapitolách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy zvyšenie bežných a kapitálových výdavkov o 3 030 000,00 Eur podľa priloženej tabuľky č. 1.

žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy
zapracovať schválené zmeny do časti A tohto uznesenia a ako zdroj financovania navýšiť daň z príjmu fyzických osôb a presunúť prostriedky z Fondu rozvoja bývania.