BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – stavby, súpis. č. 891, postavenej na pozemku, parc. č. 3482, stavby, súpis. č. 893, postavenej na pozemku, parc. č. 3483/2, a pozemkov, parc. č. 3481, parc. č. 3482 a parc. č. 3483/2, nachádzajúcich sa na Štefánikovej ulici č. 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Centrum voľného času so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom  nehnuteľností – stavby, súpis. č. 891, postavenej na pozemku parc. č. 3482, stavby, súpis. č. 893, postavenej na pozemku, parc. č. 3483/2, a pozemkov, parc. č. 3481 – záhrady vo výmere 633 m², parc. č. 3482 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 373 m² a parc. č. 3483/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 100 m², nachádzajúcich  sa na Štefánikovej ulici  č. 35 a č. 39 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Centrum voľného času, so sídlom na Štefánikovej ulici č. 35 v Bratislave, IČO 31811027, za účelom pravidelnej a príležitostnej záujmovej činnosti detí a mládeže vo všetkých oblastiach voľnočasových aktivít na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné 

1. 20,00 Eur/m²/rok/stavba – nebytové priestory vo výmere 1 049,11 m², čo predstavuje ročne sumu 20 982,20 Eur,

2. 0,50 Eur/m²/rok za časť pozemku vo výmere 1 106 m², čo predstavuje ročne sumu 553,00 Eur/rok/pozemok.
Nájomné za pozemok a stavbu predstavujú spolu sumu 21 535,20 Eur/rok,
 
s podmienkou:
 
Zmluva bude nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Centrum voľného času v priestoroch, ktoré malo do 12. 09. 2017 zverené do správy, zabezpečuje už 40 rokov pre Bratislavčanov a ich deti záujmové krúžky, prázdninovú činnosť, ako aj iné príležitostné činnosti a za účelom pokračovania ich činnosti predkladáme návrh na nájom nehnuteľností a pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.