BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Kolek Ignác

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018 – 2020

G

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy
v časti: Výdavkové finančné operácie pol. 821 splácanie istín sumu 15 000 000,00 Eur nahradiť sumu 14 950 000,00 Eur a doplniť pol. 822 doporučený transfér na oddĺženie mestskej časti Bratislava-Devín v nútenej správe (za podmienky možnosti oddĺženia mestskej časti Bratislava-Devín tak, aby došlo k zrušeniu nútenej správy mestskej časti Bratislava-Devín); suma: 50 000,00 Eur.
splnomocňuje

primátora hlavného mesta SR Bratislavy
upraviť v priebehu roka záväzné ukazovatele, limity, úlohy a programy schváleného rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018
1. v plnej výške v prípade účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu SR, z Európskej únie alebo iných európskych zdrojov,
2. v prípade iných prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel a darov neprevyšujúcich čiastku 5 000,00 Eur v kažom jednotlivom prípade,
3. vykonať presun rozpočtových výdavkov medzi podprogramami, resp. prvkami, resp. položkami v rámci jedného programu v maximálnej výške 100 000,00 Eur za celý rozpočtovaný rok. Presun môže byť realizovaný iba v rámci jedného druhu výdavkov, t. j. iba medzi bežnými výdavkami navzájom a detto iba medzi kapitálovými výdavkami navzájom,
4. zvýšiť bežné výdavky a kapitálové výdavky rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rozsahu všetkých položiek na rok 2018 v programe 5 Vzdelávanie a voľný čas a v programe 6 Sociálna pomoc a sociálne služby pri dosiahnutí vyšších príjmov škôl, skolských zariadení a zariadení pre seniorov.