BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 147, pre spoločnosť AVP Park, s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 147 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 27 m², spoločnosti AVP Park, s. r. o., so sídlom Holíčska 19 v Bratislave, IČO 47253240, za účelom umiestnenia stavebného objektu SO 09.1  Úprava chodníka ako súčasť stavby „Hromadný garážový dom, Furdekova ulica, Bratislava“, na dobu neurčitú,  za nájomné:
 
1. 30,00 Eur/m²/rok – odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 27 m² ročne sumu 810,00 Eur,

2. 6,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 27 m² ročne sumu 162,00 Eur.
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 147, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť AVP Park, s. r. o., Holíčska 19, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že umiestnením stavebného objektu SO 09.1 Úprava chodníka ako súčasti stavby „Hromadný garážový dom, Furdekova ulica, Bratislava“ dôjde k úprave časti miestnej komunikácie za účelom budovania vjazdu pre uvedenú stavbu, ako aj z dôvodu, že žiadateľ nemôže zrealizovať zámer iným spôsobom ako cez pozemok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a súčasne je predloženie nájomnej zmluvy potrebné pre vydanie stavebného povolenia stavebného úradu (podľa § 139 ods. 1 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov).