BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23.10.1997 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, ktorým bol schválený návrh na dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013 ako prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov takto:

za bod 4 sa vkladá bod 5, s nasledovným znením textu:

„5. Užívanie časti pozemku parc. č. 21378/40 za účelom umiestnenia sochy Márie Terézie pred hotel Carlton na Hviezdoslavovom námestí, vrátane vykonania potrebných úprav povrchu predmetu nájmu a osadenia edukatívnych tabuliek.“,

s podmienkou:

Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť.

Návrh na schválenie doplnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesenia  Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013 ako prípadu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu doplnenia účelu nájmu o umiestnenie sochy Márie Terézie pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie do zmluvy o nájme č. 05-95-0492-97-00 v znení dodatkov č. 1 – 6 zo dňa 30. 01. 1998.