BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2089/7, do výlučného vlastníctva Miriam Holubovej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku, parc. č. 2089/7 – záhrada vo výmere 95 m², podľa GP č. 150/2015 odčleneného od pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2089/7, evidovaného na LV č. 5920, do výlučného vlastníctva Miriam Holubovej, , , Bratislava, za kúpnu cenu 15 390,00 Eur, pozostávajúcu z dvoch častí:

Prvá časť kúpnej ceny vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 150,00 Eur/m². Pri výmere 95 m² prvá časť kúpnej ceny predstavuje 14 250,00 Eur.
 
Druhá časť kúpnej ceny v sume 1 140,00 Eur predstavuje náhradu za užívanie pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2089/7, za obdobie dvoch rokov a vychádza zo sadzby 6,00 Eur/m²/rok stanovenej podľa Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy a Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcou podpísaná do 60 dní odo dňa schválenia uznesenia  Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcou v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúca uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Novovytvorený pozemok parc. č. 2089/7 odčlenený GP č. 150/2015 od pozemku registra „C“ parc. č. 2089/7, zapísaného na LV č. 5920, bezprostredne susedí s pozemkami registra „C“ parc. č. 2089/2, parc. č. 2089/10 a parc. č. 2089/11, vo vlastníctve kupujúcej.
Tento pozemok je zo strany priľahlej komunikácie oplotený plným múrom z lomového kameňa. Oporný múr spevňuje spodnú časť daného pozemku proti zosuvu pôdy. K stavbe oporného múru bol vyhotovený v máji 2010 projekt stavby, avšak múr bol postavený skôr, ako boli príslušné podklady podané na stavebný úrad za účelom začatia stavebného konania. Za účelom dodatočného povolenia stavby „Oplotenie a oporné múry“ na pozemkoch, parc. č. 2089/2 a parc. č. 2089/4 (súčasťou tohto pozemku bol aj novovytvorený pozemok, parc. č. 2089/7), začal dňa 20. 01. 2010 stavebný úrad z vlastného podnetu konanie. Na základe jeho rozhodnutia č.: SU-2010/7661-4229/Fe zo dňa 10. 08. 2010 bola kupujúca vyzvaná na predloženie dokladu preukazujúceho vlastnícke alebo iné právo k pozemku, parc. č. 2089/4.

​Na základe uvedených skutočností osobitný zreteľ predaja daného pozemku zdôvodňujeme najmä v jeho dlhodobom užívaní zo strany kupujúcej, ďalej tým, že tento pozemok je z hľadiska jeho umiestnenia medzi komunikáciou a pozemkami vo vlastníctve kupujúcej pre tretie osoby nevyužiteľný, a zdôvodňujeme ho aj potrebou kupujúcej o dodatočnú legalizáciu stavby – oporného múru postaveného na časti tohto pozemku.