BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia (Alternatíva 1)

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5496/3, 5496/5, 5498/1, 5498/16, 5499,5500, 5501, 5502, 5505, 5508/1, pre Telovýchovnú jednotu SLÁVIA STU so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 5496/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 698 m², parc. č. 5496/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 154 m², parc. č. 5498/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 36 464 m², parc. č. 5498/16 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 435 m², parc. č. 5499 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 366 m², parc. č. 5500 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 401 m², parc. č. 5501 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 66 m², parc. č. 5502 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 4 273 m², parc. č. 5505 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 378 m², parc. č. 5508/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 252 m², celková výmera 61 487 m², Telovýchovnej jednote SLÁVIA STU so sídlom Májová 2483/21 v Bratislave, IČO 00598640, za účelom modernizácie a prevádzkovania areálu športových aktivít – jazdectvo, moderný päťboj, tenis, softbal, šerm, streľba, ako aj jeho užívania na účely rekreácie a oddychu obyvateľstva na dobu určitú 10 rokov s nájomným 10 473,51 Eur/ročne/za celý predmet nájmu,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude s nájomcom podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 5496/3, parc. č. 5496/5, parc. č. 5498/1, parc. č. 5498/16, parc. č. 5499, parc. č. 5500, parc. č. 5501, parc. č. 5502, parc. č 5505 a parc. č.  5508/1, k. ú. Petržalka, pre Telovýchovnú jednotu SLÁVIA STU v Bratislave predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že športový areál v danej lokalite je dlhodobo umiestnený a prevádzkovaný žiadateľom a je prínosom pre život obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava-Petržalka, dôjde k jeho modernizácií za účelom skvalitnenia služieb obyvateľstvu.