BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 661/2, Dušanovi Plaštiakovi a Oľge Plaštiakovej

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti v k. ú. Ružinov, pozemku registra „C“ parc. č. 661/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 42 m², odčleneného podľa GP č. 16/2016, úradne overeného dňa 13. 04. 2016, z pozemkov registra "E" v k. ú. Ružinov, parc. č. 354/1 – ostatné plochy vo výmere 1 715 m² a parc. č. 354/18 – orná pôda vo výmere 31 m², zapísaných na LV č. 7868 ako vlastníctvo hlavného mesta SR Bratislavy, do bezpodielového spoluvlastníctva Dušanovi Plaštiakovi a Oľge Plaštiakovej, Bratislava, za kúpnu cenu pozostávajúcu z dvoch častí:

Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckého posudku č. 36/2017 vypracovaného znalkyňou Ing. Monikou Nitkovou a vychádza z jednotkovej hodnoty pozemku 107,55 Eur/m², čo pri výmere 42 m² predstavuje sumu 4 517,10 Eur.

Druhú časť kúpnej ceny v sume 588,00 Eur tvorí náhrada za užívanie pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 661/2, za obdobie 2 rokov do podpisu kúpnej zmluvy kupujúcimi a vychádza zo sadzby 7,00 Eur/m²/rok v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia č. 28/2011 primátora hlavného mesta SR Bratislavy a Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.

Predaj sa schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že žiadatelia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi stavby, súpis. č. 1627 – rodinný dom na parc. č. 661/1, a pozemkov registra „C“ parc. č. 661/1, parc. č. 661/3 a parc. č.  661/5, k. ú. Ružinov, ktoré sú zapísané na LV č. 3457. Spolu s týmito nehnuteľnosťami užívajú žiadatelia aj pozemok registra „C“ parc. č. 661/2, k. ú. Ružinov, ktorý tvorí súčasť oplotenej záhrady žiadateľov, preto predajom tohto pozemku dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu tohto pozemku, a teda k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym.