Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 26.10.2023

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 30. 09. 2023

  Materiály
 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Rača

  Materiály
 3. 3.Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre spoločnosť BSSM, s.r.o. na rok 2023

  Materiály
 4. 4.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

  Materiály
 5. 5.Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti MKK Grőssling s.r.o., so sídlom v Bratislave a na kúpu nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Medená ulica, parc. č. 21357/2

 6. 6.Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností a organizácií s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 7. 7.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2022

 8. 8.Analýza a návrh prerozdelenia výnosov z dočasného parkovania

 9. 9.Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci pri realizácií projektov v podfinancovaných mestských častiach hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 10. 10.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, k. ú. Nivy a k. ú. Staré Mesto, v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“ (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta s účinnosťou od 1.11.2023 a zrušenie Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1.8.2022, schválených uznesením MsZ č. 1297/2022 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Ružinov, Petržalka, Dúbravka, pod kontajnerovými stojiskami

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytových domov

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, na realizáciu projektu „Na Vyhliadke“

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, na realizáciu TIOP č. 7, pre Železnice Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, spoločnosti RENGL Slovensko, s.r.o so sídlom v Banskej Bystrici

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, MDDr. Jane Roštárovej

 18. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájmu nehnuteľnosti na Ivanskej ceste 21 v Bratislave, k. ú. Trnávka, v časti stavebných úprav predmetu nájmu, pre Súkromnú školu umeleckého priemyslu Bohumila Baču so sídlom v Bratislave

 19. 20.Predloženie projektu "Mestá. Záhrady. Rozmanitosť – Bratislava a Viedeň sa spoločne zelenajú" do programu INTERREG SK-AT

 20. 21.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa Prílohy č. 1 za sekciu právnych služieb

 21. 22.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, ulica Púchovská, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu pod stavbami garáží

  Materiály
 22. 23.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, Schengenská ulica, parc. č. 2156, spoločnosti BBM Finance, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávneho usporiadanie vzťahu pod objektom

  Materiály
 23. 24.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, stavby voľnočasových športových ihrísk, do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 24. 25.Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3603/10 a nasl. v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby NS MHD II. etapa

 25. 26.Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3672/14 a nasl., križovatka Kopčianska-Údernícka, so Železnicami Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

  Materiály
 26. 27.Personálne zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 27. 28.Návrh dodatku č. 2 k rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 28. 29.Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2024

 29. 30.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 30. 31.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 31. 32.Rôzne

 32. .12.30 h vystúpenie občanov

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 3. c.Informačný materiál o organizačných zmenách k 01. 10. 2023

 4. d.Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

 5. e.Správa o prijatých opatreniach vyplývajúcich z kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 186/1999 časť B zo dňa 02. 12. 1999