Bod č. 25

Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3603/10 a nasl. v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby NS MHD II. etapa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.