Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 22.05.2017

 1. 1.Návrh na načerpanie 4.tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) a načerpanie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

 3. 3.Návrh na zrušenie uznesenia č. 679/2016 Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava zo dňa 16.11.2016 – analýza poplatku za rozvoj

 4. 4.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - prenájom 2 predajných stánkov a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia

  Materiály
 5. 5.Účtovná závierka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2016

 6. 6.Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov mestských príspevkových organizácií, vyplývajúcich z predložených koncepcií

 7. 7.Informácia o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za rok 2016

  Materiály
 8. 8.Systém transparentného akcionárskeho riadenia v obchodných spoločnostiach s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu

  Materiály
 9. 9.Informácia o materiáloch ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o

  Materiály
 10. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1790/2, Viliamovi Kulacsovi s manželkou Luciou

 11. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21643/52 a parc. č. 21644/10, do vlastníctva Arnošta Kolozsiho s manželkou

 12. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/7, a na zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/6, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s., so sídlom v Bratislave

 13. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 126/10, Matejovi Bankovichovi s manželkou Veronikou

 14. 14.Návrh zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, pozemok parc. č. 1168/6 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 1183/9 v spoluvlastníctve Ondreja Majera a Barbary Andreánskej

 15. 15.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 21739/1, parc.č. 21739/20 a parc.č. 21739/31 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok v k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2981/72 vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 16. 16.Návrh schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 631/43, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

 17. 17.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2275/2, do výlučného vlastníctva spoločnosti JÁNOŠÍK Holding s.r.o., so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, do výlučného vlastníctva spoločnosti MACHO developing, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

 19. 19.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k.ú. Vrakuňa, parc.č. 432/9,10,11 a v k.ú. Petržalka, parc.č. 2026/2, 3 v prospech spoločnosti OLO a.s., so sídlom v Bratislave

 20. 20.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 1741/17 a parc. č. 1742/123, v prospech TESCO STORES SR, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 21. 21.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc.č. 15140/72 a parc.č. 11279/57 v lokalite Zimného štadióna O. Nepelu, do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 22. 22.Návrh na nájom nebytových priestorov vo výmere 2 069,05 m², terás vo výmere 426,19 m² a bytu vo výmere 71,62 m², v stavbe súpis. č. 3114, postavenej na pozemku parc. č. 2092, a pozemkov parc. č. 2091 a parc. č. 2092 na Znievskej 26 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 23. 23.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 54,44 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, 21550/2 a 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 24. 24.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nedbalova 19, Továrenská 1/A, Budovateľská 18, Kostlivého 10, Raketová 14, Záhradnícka 77, 79, Baltská 1, Baltská 3, Baltská 7, Estónska 28, Ladislava Dérera 2, Hlaváčikova 24, Hlaváčikova 12, Janotova 6, Ľuda Zúbka 1, Gallayova 37, Tranovského 30, Kpt. Jána Rašu 3, Mlynarovičova 9, Blagoevova 6, Vígľašská 7, Vígľašská 13, Smolenická 8 vlastníkom bytov – materiál predkladáme na základe žiadostí o prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z.

  Materiály
 25. 25.Rôzne