Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 10.06.2019

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019

 2. 2.Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej mobility v Hlavnom meste SR Bratislave

 3. 3.Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na zimných štadiónoch v správe STARZu pre občianske združenia Jumping Joe a HOBA BRATISLAVA ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie nájmu Zimného štadióna O.Nepelu v Bratislave pre Slovenskú volejbalovú federáciu na usporiadanie Majstrovstiev Európy 2019 vo volejbale žien ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 5. 5.Návrh na odpustenie dlhu – sankcií z omeškania vo výške 95 523,27 Eur žiadateľovi Ing. Pavel Kara - KORVETA

  Materiály
 6. 6.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

  Materiály
 7. 7.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2018, návrhu na zmenu stanov spoločnosti, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s. a návrh na schválenie zástupcu hlavného mesta SR Bratislavy v predstavenstve spoločnosti

  Materiály
 8. 8.Informácia o preverení jednotlivých zámerov rozvoja mestskej hromadnej dopravy dopravným modelom ako plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 704/2016 časť C zo dňa 08.12.2016

  Materiály
 9. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3417/4 a parc. č. 3416/7, a návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3416/181 a parc. č. 3416/182, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami, spoločnosti AGADU s. r. o. , so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Piesková ulica, k. ú. Rača, parc. č. 2471/51, Ing. Imrichovi Bérešovi a Jane Machatovej

  Materiály
 11. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2870/1 a 2870/41, ulica Staré Grunty, Ing. Miroslavovi Drobnému

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/1 a parc. č. 432/11, Občianskemu združeniu Odyseus so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky k. ú. Ružinov, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4027/46, parc. č. 4027/47, parc. č. 15420/13, parc. č. 4021/3, parc. č. 4027/32, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, a.s. a spoločnosti D4R7 Construction, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – časti strechy o výmere 454,10 m², na stavbe so súp. č. 5100, postavenej na pozemku parc. č. 5605/1, nachádzajúcej sa na Dudvážskej č. 6 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice pre nájomcu GALILEO SCHOOL, s. r. o. so sídlom v Bratislave.

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Staré Mesto, Dúbravka, Karlova Ves, na vybudovanie kontajnerových stojísk

  Materiály
 17. 17.Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 18. 18.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/7, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

 19. 19.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2813/2 a parc. č. 2813/3, do vlastníctva manželov Šteliarovcov, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami

  Materiály
 20. 20.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbe SO B4 na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2761, v prospech spoločnosti Bory Home s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k stavbám SO 9102, 9103, 9104, 9501 na pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2761, v prospech spoločnosti Bory Home s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 22. 22.Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 23. 23.Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, za účelom rozdelenie bytového domu Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, na jednotlivé byty a nebytové priestory medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava- Podunajské Biskupice

 24. 24.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Svetlá 3, Haburská 1, 3, 5, 7, Trnavská cesta 58, Muškátová 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Muškátová 44, 46, 48, 50, 52, 54, Vrútocká 24, 26, 28, 30, 32, Vrútocká 34, 36, 38, 40, 42, Košická 10, 14, Bebravská 16, Podzáhradná 49, Hronská 2, 4, 6, Hronská 8, 10, Osadná 9, Sibírska 31, Hradištná 27, Pečnianska 15, Lachova 28, Budatínska 35, vlastníkom bytov

  Materiály
 25. 25.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 366/2008 zo dňa 06. 03. 2008, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Majerníkova 34/A

  Materiály
 26. 26.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 1, 3, 5, 7, Muškátová 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Muškátová 44, 46, 48, 50, 52, 54, Ďatelinová 9, Babuškova 6, Gregorovej 6, Vrútocká 24, 26, 28, 30, 32, Vrútocká 34, 36, 38, 40, 42, Hronská 2, 4, 6, Hronská 8, 10, Osadná 9, Jamnického 4, Homolova 6, Romanova 42, Znievska 9, vlastníkom bytov

  Materiály
 27. 27.Rôzne