Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 07.09.2015

 • 7. septembra 2015, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 1. 1.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2014 o dani z nehnuteľností na rok 2016 – informačný materiál

 2. 2.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2015

 3. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

 4. 4.Informácia o plnení opatrení k výhradám vyplývajúcim zo správy nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2011

 5. 5.Informácia o posúdení ekonomickej efektívnosti vybraných zmlúv spoločností DPB, a.s. a OLO, a.s. externou kontrolnou firmou ako súčasť plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 84/2015

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – nebytového priestoru o rozlohe 22m2 na Klariskej č.16 pre Mgr. Art. Martina Turanoviča

 7. 7.Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov

 8. 8.Kritéria nakladania s pozemkami HMSR pod radovými garážami vo vlastníctve iných subjektov

 9. 9.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1561/8 ako prípadu hodného osobitného zreteľa a predaj parc. č. 1561/13, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov MUDr. Adama Hochela, MPH, PhD., a Silvie Hochelovej

 10. 10.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 981/23 a parc. č. 981/24, Silvii Anderson, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 11. 11.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17348/71, vlastníkom bytov Kadnárova 30-32-34, Bratislava, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 12. 12.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 18380/6, parc. č. 18380/2 Mgr. art. Andree Hlinkovej a Mgr. art. Mariánovi Gregorovičovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 13. 13.Návrh na predaj stavby súp. č. 9459 na parc. č. 5745 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice ako prípadu hodného osobitného zreteľa občianskemu združeniu RESOTY – Resocializačné komunity

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v lokalite pred hlavnou stanicou ŽSR v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23096/1, spoločnosti MC ERTLS s.r.o. so sídlom v Bratislave, parc. č. 23096/1, spoločnosti MEDIAPRESS Bratislava spol. s r. o. so sídlom v Bratislave, parc. č. 23096/11, parc. č. 23096/12, spoločnosti Tychler, s.r.o. so sídlom v Skalici

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe súpis. č. 7723 na pozemku parc. č. 21466/1 na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu v Bratislave, k. ú. Staré Mesto pre Bc. Darinu Moravčíkovú – Divya.sk so sídlom v Bratislave

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21725/1, občianskemu združeniu Nenápadní hrdinovia so sídlom v Bratislave

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Antonovi Hercegovi, JUDr. Zuzane Hercegovej, Ing. arch. Romanovi Hájekovi, JUDr. Borisovi Rekenovi a JUDr. Lucii Reken

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21588/4, Michalovi Borskému

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 70/1, parc. č. 77/1, parc. č. 77/5 pre spoločnosť BYTY, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3110/50 pre spoločnosť develop BS s. r. o. so sídlom v Bratislave

 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov parc. č. 666 a parc. č. 665 nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre spoločnosť DAMP, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave a nájmu časti pozemku parc. č. 663/3, časti pozemku parc. č. 665, časti pozemku parc. č. 666 a pozemku parc. č. 667 nachádzajúcich sa na Sklodowskej ulici č. 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre FC Petržalka akadémia, o. z. so sídlom v Trnave

 22. 22.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 2761/4, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 2126/7, parc. č. 2128/3, parc. č. 2127/3, vo vlastníctve Ing. Pavla Nemčeka, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 23. 23.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3964/7, vo vlastníctve ŠPORTOVÉHO KLUBU HORY-VODA, za parc. č. 3964/6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 24. 24.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

 25. 25.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23.10.1997 prijatého k návrhu na dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Carlton Property, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 26. 26.Návrh na uplatnenie, resp. neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k spoluvlastníckemu podielu 14/80 nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súp. č. 889 a k pozemkom parc. č. 3476, 3477, Štefánikova 31, Bratislava

 27. 27.Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4966/3 Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava - Rača

  Materiály
 28. 28.Návrh majetkovoprávneho usporiadania vzťahov k pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4894, v prospech Viliama Hedla, Karola Hedla a Evy Mikšíkovej

 29. 29.Návrh na odňatie pozemku parc. č. 3400/160 v Bratislave, k.ú. Dúbravka, Na vrátkach, zo správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 30. 30.Návrh na odňatie pozemkov parc. č. 4740, 4741/1, 4741/6, 4741/9, 4741/10, 4741/20 v Bratislave, k.ú. Rača, Na pasekách, zo správy mestskej časti Bratislava-Rača

 31. 31.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, športový areál na Černockého ulici – tretia časť

 32. 32.Návrh na aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov v Bratislave do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, v k.ú. Trnávka, Karlova Ves a Ružinov

 33. 33.Rôzne