Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 31.03.2022

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 28. 02. 2022

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

 3. 2a.Rozhodnutie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plniť povinnosti obce v súvislosti s poskytovaním príspevku za ubytovanie odídenca

 4. 2b.Správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 5. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu ulice v mestskej časti Bratislava-Čunovo

 6. 4.Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

  Materiály
 7. 4a.Návrh na odvolanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého č. 2
  851 04 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku,
  Polereckého č. 2 851 04 Bratislava

 8. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 9. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove Sauna Rosnička v Bratislave pre nájomcu Silvia Ceraulo, Landauova 4, Bratislava

 10. 7.Návrh na zúženie predmetu nájmu nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 1588 na pozemku parc. č. 12081/1 na Pionierskej 15 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, vo vlastníctve spoločnosti SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, pre ZUŠ Miloša Ruppeldta ako rozpočtovú organizáciu hlavného mesta SR Bratislava

 11. 8.Návrh na predaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9380/22, žiadateľovi spoločnosti REEGAS s.r.o. so sídlom v Bratislave

 12. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, Vývojová ulica, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej

 13. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10109/15, PaedDr. Dane Magdolenovej a Ing. Františkovi Hrdinovi

 14. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/13 a parc. č. 573/14, Ing. Ivanovi Kollárovi s manželkou, Koprivnická ulica

 15. 12.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 478/1, žiadateľovi spoločnosti ANV, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 13.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou – Železnicami Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

 17. 14.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa bytu č. 3 za byt č. 4 v bytovom dome na Dulovom námestí č. 9 v Bratislave, a návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu č. 3 v bytovom dome na Dulovom námestí č. 9 v Bratislave, k. ú. Nivy

 18. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v zmluve o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, sociálne zariadenie pre vodičov na Jasovskej ulici v k. ú. Petržalka

 19. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Podunajské Biskupice, Karlova Ves, na zriadenie a užívanie komunitných záhrad

 20. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/36 a parc. č. 891/151, pre Slovenský zväz pozemného hokeja so sídlom v Bratislave

 21. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb bez súp. čísla postavených na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3392/28, 3392/24 v areáli Čierny les, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom v Bratislave

 22. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa doplnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesenia č. 957/2002 zo dňa 10. 10. 2002 a uznesenia č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013, vo veci účelu nájmu prijatého k návrhu na nájom pozemkov v Bratislave, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 23. 20.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 261/2011 zo dňa 29.09.2011, ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v areáli „Bratislava Shopping Center AUPARK“

 24. 22.Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2021 (MATERIÁL BUDE PREROKOVANÝ AKO 1. BOD PO INTERPELÁCIÁCH)

 25. 23.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 (MATERIÁL BUDE PREROKOVANÝ AKO 2. BOD PO INTERPELÁCIÁCH)

 26. 24.Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2022

 27. 25.Návrh na pridelenie dotácií v grantovom Podprograme 2 na podporu športových a vzdelávacích podujatí pre projekty v sume od 3 320 eur do 10 000 eur

 28. 26.Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 29. 27.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia parku na Dunajskej ulici – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 30. 28.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného priestoru Čerešňový sad - Legionárska – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 31. 29.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného priestoru Motýlia lúka - Pri kríži – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 32. 30.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu - 1. etapa – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 33. 31.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia vnútrobloku Poľská – Justičná – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 34. 32.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020

 35. 33.Návrh riešenia dopravy do Hainburgu a/D

 36. 34.Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Machnáč, v znení zmien a doplnkov

 37. 35.Návrh Dodatku č.1 ku Zmluve o spolupráci

 38. 36.Informačná správa o odpočte implementácie Koncepcie mestskej bytovej politiky 2020 – 2030

 39. 37.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania bufetu – parc. č. 2741, k. ú Karlova Ves

 40. 38.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia OVS – prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom prevádzkovania bufetu – parc. č. 2875 a 2742/5, k. ú Karlova Ves

 41. 39.Návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy

 42. 40.Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe súpis. č. 7723 na pozemku parc. č. 21466/1, pozemku parc. č. 21466/9 a časti pozemku parc. č. 22372/14 na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 43. 41.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 44. 42.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m2 v stavbe bez súpisného čísla na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 45. 43.Návrh na nájom pozemku - vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 46. 44.Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 47. 45.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Rezidencie Machnáč, s. r. o. so sídlom v Bratislave, trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

 48. 46.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, parc. č. 15641/14, k. ú. Ružinov, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 49. 47.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 5186/2, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 50. 48.Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

 51. 49.Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 52. 50.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 53. 51.Rôzne

 54. .16.00 h vystúpenie občanov - v prípade vášho záujmu vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva kontaktujte nás v zmysle rokovacieho poriadku čl. 13a odst. 3 písm. f) na mailovej adrese: [email protected] deň vopred.


  Poznámka:

  Interpelácie poslancov žiadame podávať ústne a e-mailom.
  Všetky dodatočné materiály (vrátane stanovísk komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) budú zaslané e-mailom najneskôr v stredu (30. 03. 2022) popoludní.

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 3. c.Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26.6.2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat

 4. d.Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných oddeleniami magistrátu, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021