Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 30.01.2020

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2019

  Materiály
 2. 2.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21586/35, Drotárska cesta, Mgr. Ladislavovi Graus s manželkou Zuzanou Graus Rudavskou

 3. 3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21818/1, parc. č. 21817, parc. č. 21844/2 a parc. č. 21844/54, spoločnosti Smart City Centre s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a Nové Mesto, pod kontajnerovými stojiskami

 5. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 250/21, Barbore Kanclířovej a Jaromírovi Botkovi - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 a 563/11, Koprivnická ulica, Igorovi Meixnerovi - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 728/6, 729/1, 21, 23, spoločnosti KPRHT 4, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 8. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1025/12, Zuzane Kamhalovej

 9. 9.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2019

 10. 10.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 11. 10a.Personálne zmeny v predstavenstve Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board

 12. 11.Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C body 5 – 7 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov Bratislava

  Materiály
 13. 12.Informácia o plnení Akčného plánu Koncepcie rozvoja mestských lesov v Bratislave na základe uznesenia č. 1160/2018 časť B bod 2 zo dňa 26. 04. 2018

  Materiály
 14. 13.Koncepcia rozvoja tepelnej energetiky hlavného mesta SR Bratislavy

 15. 14.Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou v roku 2019

 16. 15.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 668/8 a parc. č. 668/9, Segnerova ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 17. 15a.Návrh na zverenie nehnuteľnosti do správy mestských častí Bratislava-Vrakuňa, Bratislava-Rača, Bratislava-Dúbravka

 18. 16.Vzdanie sa členstva poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Romana Lamoša a Ing. Jakuba Mrvu v komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 19. 17.Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 20. 18.Informácia o začatí konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM

 21. 19.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 22. 20.Interpelácie (bod bude prerokovaný o 14.00 h)

 23. 21.Petícia za zriadenie zastávky linky č. 91 na Panónskej ceste v Bratislave v blízkosti MŠ Vyšehradská, CZŠ Narnia a Cirkevného konzervatória v Bratislave (materiál bude prerokovaný ako prvý o 16.30 h po vystúpení občanov)

 24. 22.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o činnosti Dozornej rady Mestského centra Stará tržnica za 2. polrok 2019

  Materiály
 3. c.Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 4. d.Informácia o plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 16/2018 zameranou na preskúmanie nájomných vzťahov Venglošovej futbalovej akadémie (v súčasnosti premenovaná na FC Petržalka akadémia) vo vzťahu k objektu bývalej základnej školy na ulici M. C. Sklodowskej

 5. e.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. („BVS“)

 6. f.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 7. g.Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

 8. h.Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2019

  Materiály
 9. i.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac november 2019