BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Tešovič Rastislav

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 250/21, Barbore Kanclířovej a Jaromírovi Botkovi

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

za kúpnu cenu 311,00 Eur/m², t. z. za kúpnu cenu celkove 6 220,00 Eur,