BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia - Vetrák Milan

Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. začína
z vlastnej iniciatívy konanie podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „ústavný zákon“) voči Ing. Kataríne Šimončičovej, bývalej poslankyni Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, pretože zistenia nasvedčujú tomu, že porušila svoju povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného zákona.
B. vyzývaIng. Katarínu Šimončičovú bývalú poslankyňu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
uvedenú v časti A tohto uznesenia, aby sa podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona vyjadrila, prečo nepodala oznámenie podľa čl. 7 ústavného zákona v lehote do 31. 03. 2019, a aby toto vyjadrenie zaslala komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

                                                                                        T: do 15 dní odo dňa schválenia
                                                                                            uznesenia mestským zastupiteľstvom
C. poverujekomisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
aby v prípade ak je to potrebné, v mene Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, vykonala ďalšie dokazovanie v súlade s čl. 9 ods. 4 ústavného zákona v konaní, ktoré sa začína podľa časti A tohto uznesenia.
D. ukladákomisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
aby predložila na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh rozhodnutia vo veci, v ktorej sa začína konanie podľa časti A tohto uznesenia.

                                                                                        T: do 180 dní odo dňa schválenia
                                                                                            uznesenia mestským zastupiteľstvom