BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 250/21, Barbore Kanclířovej a Jaromírovi Botkovi

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 250/21 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 20 m², odčleneného GP č. 22/2018 od pozemku registra „E“ parc. č. 360/202, LV č. 5920, do podielového spoluvlastníctva Barbory Kanclířovej a Jaromírovi Botkovi, každému v podiele ½, Bratislava, za kúpnu cenu 2 420,00 Eur,
 
s podmienkami:
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.
 
Osobitný zreteľ predaja pozemku registra „C“ parc. č. 250/21 zdôvodňujeme jeho umiestnením v oplotenom priestore spolu s pozemkami vo vlastníctve kupujúcich. Nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúcich sú evidované na LV č. 1073. Parcelu č. 250/21 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy kupujúci dlhodobo užívajú a nemajú k nej žiadny právny vzťah.