BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 a 563/11, Koprivnická ulica, Igorovi Meixnerovi

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 – vodné plochy vo výmere 57 m², vytvoreného GP č. 12/2015 z pozemku registra „C“ parc. č. 573/16 – vodné plochy vo výmere 148 m², zapísaného na LV č. 847 a parc. č. 563/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m², vytvoreného GP č. 12/2015 z pozemkov registra „C“ parc. č. 563/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 m², zapísaného na LV č. 847 a parc. č. 563/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 56 m², zapísaného na LV č. 5920, do výlučného vlastníctva Mgr. Igora Meixnera, Bratislava, za kúpnu cenu celkove 3 053,19 Eur,
 
s podmienkami:
 
1. Kupujúci sa zaväzuje zriadiť bezodplatne na dobu neurčitú vecné bremeno spočívajúce v práve vstupu a prechodu cez pozemky registra „C“ KN parc. č. 563/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m² a parc. č. 573/25 – vodné plochy vo výmere 57 m², vytvorené GP č. 12/2015 v prospech hlavného mesta SR Bratislavy ako vlastníka pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/16 – vodné plochy vo výmere 91 m² a parc. č. 563/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6 m², vytvorených GP č. 12/2015. V prípade, že kupujúci nezriadi v prospech hlavného mesta SR Bratislavy uvedené vecné bremeno, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že táto zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
3. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
 
Predaj hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kupujúci ako vlastník susedných nehnuteľností, zapísaných na LV č. 121 – pozemkov a stavby rodinného domu priľahlých k predmetu predaja – má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedených pozemkov v bezprostrednom susedstve s jeho nehnuteľnosťami, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti oplotený, udržiavaný na náklady žiadateľa, tvorí súčasť oploteného dvora v užívaní žiadateľa, teda skutkový stav bude zosúladený so stavom právnym.