BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia - Vetrák Milan

Informácia o začatí konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie,
že na základe riadne odôvodneného podnetu primátora hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. Matúša Valla zo dňa 31. 12. 2020, sa začína konanie podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „ústavný zákon“) voči podávateľovi podnetu Ing. arch. Matúšovi Vallovi, primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy, a to dňom 31. 12. 2019, kedy bol tento podnet doručený Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, pričom dôvodom začatia tohto konania je podozrenie z možného porušenia čl. 4 ods. 1 a ods. 2 písm. f) ústavného zákona menovaným verejným funkcionárom.
B. vyzývaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona, aby sa vyjadril k svojmu podnetu, ak to považuje za potrebné, a aby toto vyjadrenie zaslal komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

                                                                                        T: do 15 dní odo dňa schválenia
                                                                                            uznesenia mestským zastupiteľstvom
C. poverujekomisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
aby v prípade ak je to potrebné, v mene Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, vykonala ďalšie dokazovanie v súlade s čl. 9 ods. 4 ústavného zákona.
D. ukladákomisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy,
aby predložila na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy návrh rozhodnutia vo veci, v ktorej sa začína konanie podľa časti A tohto uznesenia.

                                                                                        T: do 180 dní  odo dňa schválenia
                                                                                            uznesenia mestským zastupiteľstvom