Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 10.12.2015

 • 10. decembra 2015, 08:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Zasadnutie pokračuje 03.02.2016
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2015, a niektorých uznesení s termínmi plnenia v mesiaci decembri 2015

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

 3. 3.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018

 4. 4.Petícia občanov proti navrhovanému charakteru výstavby budúceho Danubia Parku (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako prvý v poradí)

 5. 5.Petícia občanov za schválenie výstavby rekreačno-športového strediska Danubia Park (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako druhý v poradí)

 6. 6.Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom meste SR v Bratislave (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako tretí v poradí)

  Materiály
 7. 7.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., realizovaných na základe bodu 2. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 139/2015 zo dňa 28.5.2015 a z neho vyplývajúci návrh na schválenie Dohody o urovnaní všetkých vzájomných nárokov, práv a pohľadávok medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava

  Materiály
 8. 8.Indikatívna finančná časť PHSR na obdobie 2015 – 2020

 9. 9.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 10. 10.Návrh na bezodplatný prevod stavby súp. č. 2898 na parc. č. 3026/4 v Bratislave, k.ú. Dúbravka, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Dom kultúry Dúbravka a návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, parc. č. 3026/4 a 3026/5 v k.ú. Dúbravka, do správy mestskej časti Bratislava – Dúbravka

 11. 11.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu dňa 15.12.2015, návrh na schválenie zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  Materiály
 12. 12.Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 13. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia - prerokované 3.2.2016

  Materiály
 14. 5a.Návrh na zľavy v MHD - prerokované 3.2.2016

 15. 6.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1187/2 a parc. č. 1201/96, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ivana Ondriša a Miroslavy Ondrišovej - prerokované 3.2.2016

 16. 7.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2285/89, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o. so sídlom v Bratislave - prerokované 3.2.2016

 17. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21904/1, parc. č. 21909, parc. č. 21910 a parc. č. 21916/1, spoločnosti YIT Reding a.s. so sídlom v Bratislave - prerokované 3.2.2016

  Materiály
 18. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/4, parc. č. 21949/14, parc. č. 21949/29 a pozemku v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132, spoločnosti MURLABO Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave - prerokované 3.2.2016

 19. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2005/1, spoločnosti LÚČKY Development s.r.o., so sídlom v Bratislave - prerokované 3.2.2016

 20. 10a.Informácia o zámene Pečnianskeho lesa - prerokované 3.2.2016

 21. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1155, parc. č. 1157/15 a parc. č. 1157/16, spoločnosti CRESCO Ružinov s.r.o. so sídlom v Bratislave - prerokované 3.2.2016

 22. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21639, Ing. Miroslavovi Dolnákovi - prerokované 3.2.2016

 23. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb Trolejbusová trať konečná Gaštanová, Prestupná integrovaná zastávka MHD na Radlinského ulici v Bratislave a Trolejbusová trať Trenčianska, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave - prerokované 3.2.2016

 24. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 70/5, 91, 1043, 1044, 1065, 1066 pre spoločnosť BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave - prerokované 3.2.2016

 25. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/18 pre spoločnosť VI GROUP Petržalka, s.r.o. so sídlom v Bratislave - prerokované 3.2.2016

 26. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti 3- izbového bytu nachádzajúceho sa na Gercenovej ulici č. 10 v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom v Bratislave - prerokované 3.2.2016

 27. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 995 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Hrobákova 7, v zastúpení H-PROBYT, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave - prerokované 3.2.2016

 28. 18.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy - prerokované 3.2.2016

  Materiály
 29. 19.Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2016 - prerokované 3.2.2016

 30. 19b.Starý most a jeho názvy - prerokované 3.2.2016

  Materiály
 31. 19c.Návrh na podporu Majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní 2016 - prerokované 3.2.2016

  Materiály
 32. 21.Návrh na odvolanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava a návrh na poverenie vedením rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava - prerokované 3.2.2016

 33. 23.Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - prerokované 3.2.2016

 34. 27.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave - prerokované 3.2.2016

 35. 28.Návrh na menovanie zástupcu do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská 22 v Bratislave - prerokované 3.2.2016

  Materiály
 36. 29.Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Jarovce, pozemku parc. č. 95/9, Mgr. Veronike Morvayovej a Tomášovi Morvay, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou rozostavaného rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov - prerokované 3.2.2016

 37. 30.Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, pozemku registra „C“ parc. č. 2211/36 v Bratislave, k. ú. Ružinov, spoločnosti MFK PETRŽALKA a.s. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa - prerokované 3.2.2016

 38. 32.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, do správy mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, pod budovou detských jaslí, materskej školy, základnej školy a pod komunikáciou - prerokované 3.2.2016

  Materiály
 39. 33.Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 2224 v podiele 7456/35414, parc. č. 2225 v podiele 7456/35414, parc. č. 2226/3 v podiele 1/2, v spoluvlastníctve Roberta Mónošiho a Zoltána Monosiho - prerokované 3.2.2016

 40. 34.Návrh na zrušenie častí B., C. a D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010 alebo návrh na zmenu časti D. uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 955/2010 zo dňa 29.04.2010 - prerokované 3.2.2016

 41. 35.Návrh na zrušenie bodu 6. písmena C. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 721/2005 zo dňa 30.6.2005 - prerokované 3.2.2016

 42. 36.Návrh na odpísanie pohľadávok v sume 4 469,99 EUR - prerokované 3.2.2016

 43. 37.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - prerokované 3.2.2016

  Materiály
 44. 38.Interpelácie

 45. 39.Rôzne - prerokované 30.3.2016

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013 - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

  Materiály
 5. e.Informácia o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

  Materiály
 6. f.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 17 v bytovom dome na ulici Sklenárova 18 a k bytu č. 24 v bytovom dome na ulici Kvetná 16, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov

 7. g.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za obdobie od 26. 10. do 17. 11. 2015

 8. h.Informácia o stave reštitučného konania č. k. 1108/92 – reštituenti Dušan Kováč, Inf. Ľubica Hitková, Alena Poláčeková, reštitúcia pozemku v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto, parc. č. 2185/3, informácia o neplatnosti kúpnej zmluvy č. 048804509700 – predaj pozemku v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto, parc. č. 2185/3, Ing. Petrovi Nižňanskému a manželke JUDr. Oľge Nižňanskej

 9. i.Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

 10. j.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Halbart – Slovakia a.s., dňa 15.12.

  Materiály
 11. k.Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom Hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2015

  Materiály