Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 31.03.2011

 • 31. marca 2011, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 2. 2011

  Materiály
 2. 2.Návrh na potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 24/2011 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 3. 3. 2011, ktorého výkon bol pozastavený

 3. 3.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2010

  Materiály
 4. 4.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2011 - 2013

 5. 5.Návrh realizácie nosného systému Mestskej hromadnej dopravy mesta Bratislavy a jej regiónu

 6. 6.Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeliek rozpočtových organizácií Domov seniorov Lamač, Domov Pri Kríži a Domov jesene života

  Materiály
 7. 7.Návrh na delegovanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do Mestskej školskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 8. 8.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 10/1999 zo dňa 4. 2. 1999 - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 9. 9.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17

  Materiály
 10. 10.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 832/12, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 11. 11.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 10 a parc. č. 11/1, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

  Materiály
 12. 12.Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Šancova 2

  Materiály
 13. 13.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 329, k. ú. Nové Mesto

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie vybratého účastníka priameho predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2937/18

  Materiály
 15. 15.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1177/2010 zo dňa 28. 10. 2010

  Materiály
 16. 16.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1178/2010 zo dňa 28. 10. 2010

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku a budúceho zriadenia vecného bremena v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2262/1 - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku, parc. č. 17330/8 v Bratislave, k. ú. Rača - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu nebytových priestorov - 3 garáží v Bratislave na Jurigovom nám. 1, k. ú. Karlova Ves, pre Lepší svet, n. o., so sídlom v Bratislave

 20. 20.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1002/2010 zo dňa 27. 5. 2010 a č. 1201/2010 zo dňa 4. 11. 2010

  Materiály
 21. 21.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1146/2010 zo dňa 7. 10. 2010

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v zariadení pre seniorov Domov seniorov Lamač

  Materiály
 23. 23.Návrh na odpustenie dlhu v sume 4 661,34 Eur

  Materiály
 24. 24.Návrh na odpustenie dlhu v sume 762,78 Eur - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia..

  Materiály
 25. 25.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Kvačalova 53, Azovská 2, Páričkova 13, Páričkova 15, 17, Páričkova 19, Slovinská 8, Košická 16, Baltská 9, Baltská 11, Bieloruská 17, 19, 21, 23, 25, Závadská 18, Hany Meličkovej 7, 9, Hany Meličkovej 23, Jamnického 2, Gallayova 15, Homolova 6, Homolova 13, Landauova 36, Hradištná 25, Černyševského 21, M. Curie-Sklodowskej 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, M. Curie-Sklodowskej 2, Mlynarovičová 3, Osuského 2, Romanova 27A, Furdekova 4, Mlynarovičová 7, Gessayova 10, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 26. 26.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 813/2005 zo dňa 22. 9.2005, č. 814/2005 zo dňa 22. 9. 2005, č. 1199/2006 zo dňa 26. 10. 2006, č. 81/2007 zo dňa 29. 3. 2007, č. 1011/2010 zo dňa 27. 5. 2010, č. 1159/2010 zo dňa 7. 10. 2010

  Materiály
 27. 27.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 28. 28.Interpelácie

 29. 29.Rôzne

 30. 29.1.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1105/2010 zo dňa 30. 9. 2010 prijatého k návrhu na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa budúceho nájmu nebytových priestorov na umiestnenie reklamných zariadení na Zimnom štadióne Ondreja Nepálu, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, spoločnosti HC Slovan Bratislava, a.s

 31. 29.2.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku a budúceho zriadenia vecného bremena v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2262/1

 32. 29.3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 17330/8 v Bratislave, k. ú. Rača - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

 33. 29.4.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 832/12, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

 34. 29.5.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 10/1999 zo dňa 4. 2. 1999 - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

 35. 29.6.Návrh na postup pri zmenách stanov, zakladateľských listín alebo spoločenských zmlúv v obchodných spoločnostiach s majoritnou účasťou mesta

 36. 29.7.Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288802101100 spočívajúceho v práve strpieť realizáciu stavby na pozemku parc. č. 5105/69, k.ú. Petržalka, spoločnosti OFFICE PARK s.r.o., so sídlom v Bratislave

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o stave rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu

  Materiály
 4. d.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Medzilaborecká 1 ,3, 5, 7, 9, Miletičova 61, 63, 65, Rumančeková 16, Ipeľská 15, Hany Meličkovej 7, 9, Veternicova 11, Homolova 6, Švabinského 22, Fedinova 14, Lenardova 12, Gercenova 19, Vavilovova 8, Mlynarovičova 22, Blagoevova 20, Znievska 9, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 5. e.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac február 2011

  Materiály