BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 13.12.2012

 • 13. decembra 2012, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2012

  Materiály
 2. 2.Participatívny rozpočet – návrh priorít a alokácií na rok 2013

 3. 3.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015

 4. 4.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

  Materiály
 5. 5.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – zmena čl. 91 ods. 1 písm. b)

  Materiály
 6. 6.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľností.

  Materiály
 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.

  Materiály
 9. 9.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie. 2

  Materiály
 10. 10.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani za užívanie verejného priestranstva

  Materiály
 11. 11.Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (Návrh)

  Materiály
 12. 12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, parc. č. 4433/67 a parc. č. 4433/71, k. ú. Staré Mesto spoločnosti Rezidencie Machnáč, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia nájmu nebytových priestorov na ul. H. Meličkovej 11/B v Bratislave, k. ú. Karlova Ves pre CuPo, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15641/7 a parc. č. 22192/39, spoločnosti HELIOS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka parc. č. 22241/8, parc. č. 22180/17 a parc. č. 22180/12 spoločnosti P13 Retail Park s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 17.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 22848/24, Ladislavovi Veverkovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 18. 18.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 799/48, parc. č. 799/49 a parc. č. 802/8, spoločnosti SUBTERRA Bratislava, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 19. 19.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/14 a parc.č.21878/2 spoločnosti NEOPROT spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 20. 20.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13605/101 spoločnosti BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s r.o., so sídlom v Šamoríne, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 21. 21.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13590/34 a novovytvoreného pozemku parc.č. 13590/37, spoločnosti Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave a Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, dielu 2 z pozemku parc.č. 13590/37 podľa GP č. 1597/2012, dielu 3 z pozemku parc.č. 13590/37 podľa GP č. 1597/2012, parc. č. 13590/45, parc. č. 13590/46, parc.č. 13590/74 a novovytvoreného pozemku parc.č. 17090/49, spoločnosti Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 22. 22.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, v k. ú. Petržalka, parc.č. 883/2, Petrovi Bajčevovi v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – stavby so súp. č. 3114 postavenej na pozemku parc. č. 2092, pozemku parc. č. 2091 a časti pozemku parc. č. 2092, nachádzajúcej sa na Znievskej 26 v k. ú. Petržalka, pre GALANT n. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 24. 24.Návrh stavu riešenia nehnuteľnosti – stavby so súp. č. 3114 postavenej na pozemku parc. č. 2092, pozemku parc. č. 2091 a časti pozemku parc. č. 2092, nachádzajúcej sa na Znievskej 26 v k. ú. Petržalka

  Materiály
 25. 25.Informácia o postupnosti prác na realizácii parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 26. 26.Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji – zavedenie I. etapy

  Materiály
 27. 27.Správy základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012

  Materiály
 28. 28.Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého č. 2, 851 04 Bratislava

  Materiály
 29. 29.Návrh na zriadenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra

 30. 30.Investičný zámer Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava – Petržalka

  Materiály
 31. 31.Informácia Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., o príprave výstavby náhradných bytov pre osoby z reštituovaných domov v Bratislave

 32. 32.Informácia o ponuke spoločnosti Český Aeroholding, a.s. a návrh ďalšieho postupu pri prevode majetkovej účasti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v spoločnosti České aerolínie a. s.

  Materiály
 33. 33.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  Materiály
 34. 34.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava

  Materiály
 35. 35.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 36. 36.Návrh na usporiadanie právnych vzťahov v lokalite Predstaničné námestie

 37. 37.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2013

  Materiály
 38. 38.Návrh na stanovenie výšky úhrady za užívanie a výšky nájomného časti pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2903/1, pod stavbou so súp. č. 1806 na Bazovského ulici č. 2, pre MUDr. Ivana Belka, CSc. a spoločnosť OLYMPEX, s.r.o.

  Materiály
 39. 39.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 363/2, parc. č. 364 a parc. č. 363/3, a stavby súp. č. 6326 na parcele č. 363/2, Ing. Štefanovi Kissovi s manželkou

  Materiály
 40. 40.Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9886/61, parc. č. 9886/62 a parc. č. 9886/102, vlastníkom stavieb – garáží na Pavlovovej ul.

 41. 41.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 42. 42.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Ružinov spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 43. 43.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 995 a parc. č. 994/5, spoločnosti Pasmanta, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 44. 44.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 1/3 na stavbe v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, súp. č. 103176 stojacej na pozemku parc. č. 7295, vo vlastníctve Tomislava Suchého

  Materiály
 45. 45.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 151/6, podiel 1/5 vo vlastníctve Oľgy Janatovej

  Materiály
 46. 46.Návrh na neuplatnenie predkupného práva k pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. 15552/7 v podiele ½, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Pavla Trnku a Márie Trnkovej

  Materiály
 47. 47.Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20.06.2002 v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30.06.2005 a uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22.11.2007 a návrh na usporiadanie finančných vzťahov

 48. 48.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 749/2012 zo dňa 26. 9. 2012

  Materiály
 49. 49.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 663,87 Eur s príslušenstvom

  Materiály
 50. 50.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Slávičie údolie 28, Lovinského 43, Dohnányho 22, Záhradnícka 87, Páričkova 25, Čiližská 1, Staré záhrady 10, Korytnícka 3, Púpavová 8, Topolčianska 20 vlastníkom bytov

  Materiály
 51. 51.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach Dvojkrížna 2, Hlaváčikova 35, stav.obj.438 – garáže, Veternicová – garáže, Púpavova 30/A - garáže, Rovniankova – garáže, Slávičie údolie 28 vlastníkom garáží

  Materiály
 52. 52.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 53. 53.Interpelácie

 54. 54.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály

 2. .Prijaté uznesenie