Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 13.12.2012

 • 13. decembra 2012, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2012

  Materiály
 2. 2.Participatívny rozpočet – návrh priorít a alokácií na rok 2013

 3. 3.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2013 – 2015

 4. 4.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 5. 5.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2012

  Materiály
 6. 6.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - zmena čl. 91 ods. 1 písm. b) - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 7. 7.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľností.

  Materiály
 8. 8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.

  Materiály
 9. 9.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie

  Materiály
 10. 10.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dani za užívanie verejného priestranstva

  Materiály
 11. 11.Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (Návrh)

  Materiály
 12. 12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 13. 12A.Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2012

  Materiály
 14. 12B.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 749/2012 zo dňa 26. 9. 2012

  Materiály
 15. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, parc. č. 4433/67 a parc. č. 4433/71, k. ú. Staré Mesto spoločnosti Rezidencie Machnáč, s.r.o. so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 16. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia nájmu nebytových priestorov na ul. H. Meličkovej 11/B v Bratislave, k. ú. Karlova Ves pre CuPo, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15641/7 a parc. č. 22192/39, spoločnosti HELIOS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 18. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka parc. č. 22241/8, parc. č. 22180/17 a parc. č. 22180/12 spoločnosti P13 Retail Park s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 17.Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 22848/24, Ladislavovi Veverkovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 20. 18.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 799/48, parc. č. 799/49 a parc. č. 802/8, spoločnosti SUBTERRA Bratislava, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 21. 19.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/14 a parc. č. 21878/2, spoločnosti NEOPROT spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 22. 20.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13605/101, spoločnosti BÁRDI AUTO SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom v Šamoríne, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 23. 21.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13590/34 a novovytvoreného pozemku parc.č. 13590/37, spoločnosti Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave a Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, dielu 2 z pozemku parc.č. 13590/37 podľa GP č. 1597/2012, dielu 3 z pozemku parc.č. 13590/37 podľa GP č. 1597/2012, parc. č. 13590/45, parc. č. 13590/46, parc.č. 13590/74 a novovytvoreného pozemku parc.č. 17090/49, spoločnosti Pittel + Brausewetter Holding Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 24. 22.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, v k. ú. Petržalka, parc.č. 883/2, Petrovi Bajčevovi v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 25. 23.Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20.06.2002 v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30.06.2005 a uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22.11.2007 a návrh na usporiadanie finančných vzťahov

 26. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - stavby so súp. č. 3114 postavenej na pozemku parc. č. 2092, pozemku parc. č. 2091 a časti pozemku parc. č. 2092, nachádzajúcej sa na Znievskej 26 v k. ú. Petržalka, pre GALANT n. o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

  Materiály
 27. 25.Návrh stavu riešenia nehnuteľnosti – stavby so súp. č. 3114 postavenej na pozemku parc. č. 2092, pozemku parc. č. 2091 a časti pozemku parc. č. 2092, nachádzajúcej sa na Znievskej 26 v k. ú. Petržalka

  Materiály
 28. 26.Informácia o postupnosti prác na realizácii parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 29. 27.Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji – zavedenie I. etapy

  Materiály
 30. 28.Správy základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012

  Materiály
 31. 29.Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého č. 2, 851 04 Bratislava

  Materiály
 32. 30.Návrh na zriadenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra

 33. 31.Investičný zámer Nájomné byty na Čapajevovej ulici MČ Bratislava – Petržalka

  Materiály
 34. 32.Informácia Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o., o príprave výstavby náhradných bytov pre osoby z reštituovaných domov v Bratislave

 35. 33.Informácia o ponuke spoločnosti Český Aeroholding, a.s. a návrh ďalšieho postupu pri prevode majetkovej účasti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v spoločnosti České aerolínie a. s.

  Materiály
 36. 34.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  Materiály
 37. 35.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava

  Materiály
 38. 36.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 39. 37.Návrh na usporiadanie právnych vzťahov v lokalite Predstaničné námestie - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

 40. 38.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2013

  Materiály
 41. 39.Návrh na stanovenie výšky úhrady za užívanie a výšky nájomného časti pozemku v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2903/1, pod stavbou so súp. č. 1806 na Bazovského ulici č. 2, pre MUDr. Ivana Belka, CSc. a spoločnosť OLYMPEX, s.r.o.

  Materiály
 42. 40.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 363/2, parc. č. 364 a parc. č. 363/3, a stavby súp. č. 6326 na parcele č. 363/2, Ing. Štefanovi Kissovi s manželkou

  Materiály
 43. 41.Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9886/61, parc. č. 9886/62 a parc. č. 9886/102, vlastníkom stavieb – garáží na Pavlovovej ul.

 44. 42.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 45. 43.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Ružinov spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 46. 44.Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 995 a parc. č. 994/5, spoločnosti Pasmanta, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 47. 45.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu vo veľkosti 1/3 na stavbe v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, súp. č. 103176 stojacej na pozemku parc. č. 7295, vo vlastníctve Tomislava Suchého

  Materiály
 48. 46.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č. 151/6, podiel 1/5 vo vlastníctve Oľgy Janatovej

  Materiály
 49. 47.Návrh na neuplatnenie predkupného práva k pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. 15552/7 v podiele ½, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Pavla Trnku a Márie Trnkovej

  Materiály
 50. 48.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 663,87 Eur s príslušenstvom

  Materiály
 51. 49.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Slávičie údolie 28, Lovinského 43, Dohnányho 22, Záhradnícka 87, Páričkova 25, Čiližská 1, Staré záhrady 10, Korytnícka 3, Púpavová 8, Topolčianska 20 vlastníkom bytov

  Materiály
 52. 50.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach Dvojkrížna 2, Hlaváčikova 35, stav.obj.438 – garáže, Veternicová – garáže, Púpavova 30/A - garáže, Rovniankova – garáže, Slávičie údolie 28 vlastníkom garáží

  Materiály
 53. 51.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 54. 52.Interpelácie

 55. 53.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého č. 2, 851 04 Bratislava a o vypísaní výberového konania na obsadenie pozície riaditeľa tejto organizácie

 4. d.Informácia k postupu hlavného mesta týkajúceho sa zriadenia protialkoholickej záchytnej izby

 5. e.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Slávičie údolie 26, Čiližská 1, Račianska 43, Gallayova 3, Budatínska 25 vlastníkom bytov

 6. f.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, nezvereného do správy mestskej časti Bratislava – Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 6 v bytovom dome na ulici Cyrilova 7, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov

 7. g.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy od 1. 11. 2012 do 25. 11. 2012