Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010 - 2014) - Zasadnutie 08.10.2014

 • 8. októbra 2014
 • Zrkadlová sieň
 • Pokračovanie zasadnutia z 25.09.2014
 1. 1.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave a o návrhu Dodatku č. 1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve predloženého spol. Transprojekt s.r.o. súťaže - uzn. č. 1751/2014

 2. 2.Ústne informácie o výstavbe ropovodu Bratislava - Schwechat - uzn. č. 1752/2014

 3. 3.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy - uzn. č. 1753/2014

 4. 4.Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra SR Bratislavy - uzn. č. 1754/2014

 5. 5.Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2014 - uzn. č. 1755/2014

 6. 6.Informácia o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností: Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.; Halbart-Slovakia a.s.; Incheba, akciová spoločnosť; Mestský parkovací systém, spol. s r.o.; METRO Bratislava a.s. a Národné tenisové centrum, a.s. - uzn. č. 1756/2014

 7. 7.Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2013 Spoločnosti pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o. - uzn. č. 1757/2014

 8. 8.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2013 - uzn. č. 1758/2014

 9. 9.Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok MÚOP z rokov 2000 až 2003 vo výške 18 362,27 Eur - uzn. č. 1759/2014

 10. 10.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1824, spoločnosti President MTA, s.r.o. so sídlom v Bratislave - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - uzn. č. 1760/2014

 11. 11.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1993/12 a parc. č. 1993/13, Adriane Humolli - uzn. č. 1761/2014

 12. 12.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, novovytvorená parc. č. 21527/2, Ing. Viliamovi Polakovičovi - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - uzn. č. 1762/2014

 13. 13.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 513/72, Radomírovi Dvořákovi - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - uzn. č. 1763/2014

 14. 14.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1079/14, Ing. Martinovi Gonosovi - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - uzn. č. 1764/2014

 15. 15.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 970, Ing. Ivanovi Zámečníkovi - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - uzn. č. 1765/2014

 16. 16.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1072, Ľudovítovi Baranyovszkému - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - uzn. č. 1766/2014

 17. 17.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa Mikuláša Szakála - majetkovoprávne usporiadanie pozemku - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 18. 18.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, stavby súpis. č. 8562 na parc. č. 373 v k. ú. Vrakuňa, dom smútku, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy - uzn. č. 1767/2014

 19. 19.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, parc. č. 19613/1, 19613/3, 19540/1, 19540/9, 19540/10 a komunikácie na parc. č. 19613/1, k. ú. Vinohrady, Kamzík a Krásna hôrka, do správy Mestských lesov v Bratislave - uzn. č. 1768/2014

 20. 20.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov a stavieb v lokalite Zlaté piesky, k. ú. Trnávka, športovej haly a pozemku parc. č. 1309 v k. ú. Petržalka, Bradáčova ul., do správy mestskej príspevkovej organizácie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy - uzn. č. 1769/2014

 21. 21.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3228, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka - uzn. č. 1770/2014

 22. 22.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov parc. č. 2376, a parc. č. 2377 a stavby súpis. č. 3035 na pozemku parc. č. 2376, k. ú. Petržalka, Vyšehradská č. 17, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka - uzn. č. 1771/2014

 23. 23.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vnútroblok ohraničený ulicami Krížna, Záhradnícka, Karadžičova, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - uzn. č. 1772/2014

 24. 24.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v k. ú. Dúbravka parc. č. 112, parc. č. 113/1 a parc. č. 113/2, ulica K horárskej studni - uzn. č. 1773/2014

 25. 25.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Veterná 8, Kupeckého 15, Trenčianska 48, 50, 56, Krížna 64, Líščie nivy 4, Dvojkrížna 2, Čiližská 6, Riazanská 48, Tehelná 15, Gelnická 16, Hlaváčikova 1, Kudlákova 3, Cabanova 16, Bakošova 16, Jungmannova 8, Gessayova 16, Blagoevova 18, Šustekova 1, Holíčska 11 vlastníkom bytov - uzn. č. 1774/2014

 26. 26.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach na ulici Stodolová-hromadné garáže, Krížna 64, Jána Stanislava 18 vlastníkom garáží a nebytových priestorov - uzn. č. 1775/2014

 27. 27.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - uzn. č. 1776/2014

 28. 28.Interpelácie

 29. 29.Rôzne - uzn. č. 1777/2014

Informačné materiály

 1. .Prijaté uznesenie