Bod č. 20

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov a stavieb v lokalite Zlaté piesky, k. ú. Trnávka, športovej haly a pozemku parc. č. 1309 v k. ú. Petržalka, Bradáčova ul., do správy mestskej príspevkovej organizácie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy - uzn. č. 1769/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.