Bod č. 24

Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v k. ú. Dúbravka parc. č. 112, parc. č. 113/1 a parc. č. 113/2, ulica K horárskej studni - uzn. č. 1773/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.