Bod č. 1

Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave a o návrhu Dodatku č. 1 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve predloženého spol. Transprojekt s.r.o. súťaže - uzn. č. 1751/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.