Bod č. 18

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, stavby súpis. č. 8562 na parc. č. 373 v k. ú. Vrakuňa, dom smútku, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy - uzn. č. 1767/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.