Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 30.01.2017

 • 30. januára 2017, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [45.19 kB]
 1. 1.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nedobytnej pohľadávky vo výške 325 223,07 Eur s príslušenstvom voči dlžníkovi JUVENUS s.r.o. (právnemu nástupcovi spoločnosti RIGHT STEP s.r.o.)

 2. 1a.Návrh na schválenie zníženia nájomného o 50 % zo všetkých nájomných zmlúv v platnom znení uzatvorených s nájomcami HC SLOVAN Bratislava - mládež, občianske združenie a Športový hokejový klub KŠK Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle uznesenia MsZ č.684/2016

  Materiály
 3. 2.Informácia o schválení projektového zámeru „Urban Manufacturing - Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces“ / „Mestské dielne-Stimulácia inovácií prostredníctvom kolaboratívnych priestorov“

 4. 3.Plnenie uznesenia č. 496/2008 časť C bod 2.2 a bod 2.3 – Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky

 5. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v k, ú. Dúbravka, parc. č. 1336/28, do vlastníctva spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 6. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15515/46, spoločnosti Dexterity s.r.o., so sídlom v Bratislave

 7. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15651/184, Ing. Kataríne Kullovej

 8. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 4375/5, 8, parc. č. 4432/6-10, 12, 15, pre Ing. Alexandra Rozina, CSc

 9. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe súpis. č. 108 na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pre mestskú časť Bratislava - Nové Mesto

 10. 9.Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 602/2012 zo dňa 31.5.2012, ktorým bol schválený nájom pre Kolkársky klub Spoje Bratislava so sídlom v Bratislave

 11. 10.Návrh na prevod ako prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa poluvlastníckeho podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4365/1, prislúchajúceho ku garáži č. 2-233, 1.p. v garážovom dome na Wolkrovej ulici č. 2, súpis. č. 3330, do vlastníctva Ing. Romanovi Ružičkovi

  Materiály
 12. 11.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5539/2 a parc. č. 5539/3, Ivanovi Gubricovi UNIVERZÁL – majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

 13. 12.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3144/27, parc. č. 3144/28, parc. č. 3144/31, parc. č. 3144/43, parc. č. 3144/44, parc. č. 3144/45, parc. č. 3144/62, parc. č. 3144/63 a parc. č. 3144/65, do vlastníctva Martin Klíma – AUTO DAREX, so sídlom v Bratislave

 14. 13.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súp. č. 103205 a k pozemkom parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6, Žabotova 1 Bratislava

 15. 14.Návrh na zmenu bodu C. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 924/2012 zo dňa 13. 12. 2012 – pravidelná informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 16. 15.Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 16.Návrh na zverenie stavby v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, súpis. č. 1831 – Materská škola Myjavská a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2510/3, parc. č. 2510/1 a pozemku registra „E“ parc. č. 2510/3, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  Materiály
 18. 17.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 140,78 m2 v stavbe súpis. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 19. 18.Návrh na nájom nebytového priestoru 906 vo výmere 151,19 m2 v stavbe súpis. č. 242 na pozemku parc. č. 315 na Panskej 2 v Bratislave. k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 20. 19.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 550,65 m2 v stavbe bez súpisného čísla, na pozemku parc. č. 3392/25 v Čiernom lese v Bratislave k. ú. Ružinov, zapísanej na LV 1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 21. 20.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 63,70 m2 v stavbe súpis. č. 2173 na pozemkoch parc. č. 1137 a 1138 na Cabanovej 15 a 17 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 22. 21.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m2 v stavbe súpis. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 23. 22.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 458,04 m2 v stavbe súpis. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 24. 23.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m2 v stavbe súpis. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 25. 24.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 64,26 m2 v stavbe súpis. č. 3514 na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 26. 25.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 90,07 m2 v stavbe súpis. č. 3514 na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 27. 26.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 28,30 m2 v stavbe súpis. č. 102506 na pozemku parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 4-6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 28. 27.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 284,50 m2 v stavbe súpis. č. 3069 na pozemku parc. č. 2470 na Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 29. 28.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 903 vo výmere 280,53 m2 v stavbe súp. č. 3069 na pozemku parc. č. 2469/1 na Jasovskej 4 v Bratislave k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 30. 29.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 902 vo výmere 396,20 m2 v stavbe súpis. č. 3042 na pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 31. 30.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016

 32. 31.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov

 33. 32.Informácia o stave predložených inventarizácií nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2016

  Materiály
 34. 33.Rôzne