Bod č. 19

Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 550,65 m2 v stavbe bez súpisného čísla, na pozemku parc. č. 3392/25 v Čiernom lese v Bratislave k. ú. Ružinov, zapísanej na LV 1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.