Bod č. 16

Návrh na zverenie stavby v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, súpis. č. 1831 – Materská škola Myjavská a pozemkov registra „C“ KN parc. č. 2510/3, parc. č. 2510/1 a pozemku registra „E“ parc. č. 2510/3, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.