Bod č. 13

Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súp. č. 103205 a k pozemkom parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6, Žabotova 1 Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.