Bod č. 4

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v k, ú. Dúbravka, parc. č. 1336/28, do vlastníctva spoločnosti SLOVAK INVESTMENT GROUP, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.