Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 27.11.2017

 • 27. novembra 2017, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [42.49 kB]
 1. 1.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2018-2020

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

 3. 3.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl.91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 4. 4.Koncepcia pomoci ľuďom bez domova

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie nájmu 25m bazéna na Plavárni Pasienky pre občianske združenie Plavecký klub PK Delfín Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 6. 6.Informácia o schválení projektu URBAN-E (e-Mobility, Infrastructure and Innovative Intermodal Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb / e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne služby v Ľubľane, Bratislave a Záhrebe )

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač.

  Materiály
 8. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku Bratislave, k.ú. Ružinov, parc. č. 661/2, Dušanovi Plaštiakovi a Oľge Plaštiakovej

 9. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1403/3, do podielového vlastníctva manželov Jozefa Bareja a manželky Ireny Barejovej

  Materiály
 10. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2089/7, do výlučného vlastníctva Miriam Holubovej

 11. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti nebytového priestoru – strechy, v stavbe so súpis. č. 429 v Bratislave, na pozemku parc. č. 69, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti SWAN, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 12. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5496/3, 5496/5, 5498/1, 5498/16, 5499,5500, 5501, 5502, 5505, 5508/1, pre Telovýchovnú jednotu SLÁVIA STU so sídlom v Bratislave

 13. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností – stavby súpis. č. 891 postavenej na pozemku parc. č. 3482, stavby súpis. č. 893 postavenej na pozemku parc. č. 3483/2, a pozemkov parc. č. 3481, parc. č. 3482 a parc. č. 3483/2, nachádzajúcich sa na Štefánikovej ulici č. 35 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Centrum voľného času, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 14. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0728 07 00, uzatvorenej so Súkromnou materskou školou na Bazovského 2 v Bratislave

  Materiály
 15. 16.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 544/2016 zo dňa 29. 06. 2016 – 30. 06. 2016 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, ktorým bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, mestskej časti Bratislava-Čunovo

 16. 17.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 619/1997 zo dňa 23.10.1997 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, ktorým bol schválený návrh na dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Carlton Property, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 17. 18.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014, ktorým bola schválená zámena pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v k. ú. Staré Mesto a k. ú. Dúbravka, so spoločnosťou ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 18. 19.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/2, parc. č. 12932/9-14 a parc. č. 12932/17-20, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Pluhovej ul.

  Materiály
 19. 20.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parc. č. 3144/4, parc. č. 3144/9, parc. č. 3144/10, parc. č. 3144/11, parc. č. 3144/15, parc. č. 3144/26, parc. č. 3144/27, parc. č. 3144/28, parc. č. 3144/31, parc. č. 3144/42, parc. č. 3144/43, parc. č. 3144/44, parc. č. 3144/45, parc. č. 3144/58, parc. č. 3144/59, parc. č. 3144/62, parc. č. 3144/63, parc. č. 3144/77, v prospech Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, ako budúcej oprávnenej osoby z vecného bremena

  Materiály
 20. 21.Návrh na odpustenie nájomného v sume 8 617,20 Eur a na schválenie doplnenia účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0001 11 00 zo dňa 12. 01. 2011 v znení dodatkov č. 1 až 3, spoločnosti EKOPALETA, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 21. 22.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Narcisova 10, 12, Geologická 1A, Hálkova 52, Púpavová 11, Gessayova 35, Blagoevova 10, Vígľašská 9, Znievska 10, Budatínska 41, Šintavská 26B vlastníkom bytov

  Materiály
 22. 23.Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 z 25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č.260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

  Materiály
 23. 24.Návrh na obstaranie náhradných nájomných bytov, v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy, formou obchodných verejných súťaží a schválenie podmienok obchodných verejných súťaží

  Materiály
 24. 25.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Svidnícka 21, Narcisova 10, 12, Záhradnícka 75, Čiližská 1, Púpavová 1, 19, Mierová 16 vlastníkom bytov

  Materiály
 25. 26.Informácia o prevode vlastníctva bytu v bytovom dome na ulici Gabčíkova 8

 26. 27.Rôzne -
  Návrh na poskytnutie dotácie pre projekt Q-centrum: poradenské a komunitné centrum pre LGBT ľudí vo výške 10 000 eur

  Materiály