Bod č. 9

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku Bratislave, k.ú. Ružinov, parc. č. 661/2, Dušanovi Plaštiakovi a Oľge Plaštiakovej


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.