Bod č. 12

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti nebytového priestoru – strechy, v stavbe so súpis. č. 429 v Bratislave, na pozemku parc. č. 69, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti SWAN, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.