Bod č. 10

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1403/3, do podielového vlastníctva manželov Jozefa Bareja a manželky Ireny Barejovej


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.