Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 14.03.2022

 1. 1.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 2. 2.Návrh riešenia dopravy do Heinburgu

 3. 3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí nebytových priestorov v prevádzkovej budove sauna Rosnička v Bratislave pre nájomcu Silvia Ceraulo, Landauova 4, Bratislava

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri Kríži

 5. 5.Návrh na schválenie podmienok zverenia OVS – prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava, za účelom prevádzkovania bufetu – parc.č. 2875 a 2742/5, k.ú. Karlova Ves

 6. 6.Návrh na schválenie podmienok zverenia OVS – prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava, za účelom prevádzkovania bufetu – parc.č. 2741, k.ú. Karlova Ves

 7. 7.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného priestoru Čerešňový sad – Legionárska – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu ( kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 8. 8.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia parku na Dunajskej ulici - do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu ( kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 9. 9.Predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného priestoru Motýlia lúka - Pri kríži – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu ( kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 10. 10.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu – 1.etapa - do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu ( kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 11. 11.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia vnútrobloku Poľská -Justičná - do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu ( kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 12. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, na Vývojovej ulici, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej

 13. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10109/15, PaedDr. Dane -Magdolénovej a Ing. Františkovi Hrdinovi

 14. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/13 a parc. č. 573/14, Ing. Ivanovi Kollárovi s manželkou, Koprivnická ulica

 15. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13145/73 a parc. č. 22072/1, Skalická cesta, spoločnosti ACS 5, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 16.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 478/1, žiadateľovi spoločnosti ANV, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 17.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou – Železnicami Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

  Materiály
 18. 18.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa bytu č. 3 za byt č. 4 v bytovom dome na Dulovom námestí č. 9 v Bratislave, a návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu č. 3 v bytovom dome na Dulovom námestí č. 9 v Bratislave, k. ú. Nivy

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v zmluve o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, sociálne zariadenie pre vodičov na Jasovskej ulici v k. ú. Petržalka

 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Podunajské Biskupice, Karlova Ves, na zriadenie a užívanie komunitných záhrad

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, spoločnosti Tank-o-mat Engineering s.r.o., so sídlom v Bratislave

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/36 a parc. č. 891/151, pre Slovenský zväz pozemného hokeja so sídlom v Bratislave

  Materiály
 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb bez súp. čísla postavených na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3392/28, 3392/24 v areáli Čierny les, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom v Bratislave

 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa doplnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky č. 619/1997 zo dňa 23. 10. 1997 v znení uznesenia č. 957/2002 zo dňa 10. 10. 2002 a uznesenia č. 973/2013 zo dňa 27. 02. 2013, vo veci účelu nájmu prijatého k návrhu na nájom pozemkov v Bratislave, spoločnosti Carlton Property, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 25. 25.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 261/2011 zo dňa 29.09.2011, ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, v areáli „Bratislava Shopping Center AUPARK“

  Materiály
 26. 26.Návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 27. 27.Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe súpis. č. 7723 na pozemku parc. č. 21466/1, pozemku parc. č. 21466/9 a časti pozemku parc. č. 22372/14, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 28. 28.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m² v stavbe bez súpisného čísla - podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 29. 29.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m2 v stavbe bez súpisného čísla na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, v k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 30. 30.Návrh na nájom pozemku - vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 31. 31.Návrh na nájom pozemkov - viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 32. 32.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Rezidencie Machnáč, s. r. o. so sídlom v Bratislave, trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena

  Materiály
 33. 33.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, parc. č. 15641/14, k. ú. Ružinov, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

  Materiály
 34. 34.Rôzne