Bod č. 12

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, na Vývojovej ulici, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu a Kataríne Meggyesiovej


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.