Bod č. 13

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10109/15, PaedDr. Dane -Magdolénovej a Ing. Františkovi Hrdinovi


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.