Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 12.09.2022

 1. 1.Informácia o plnení uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 684/2020 zo dňa 26.11.2022

 2. 2.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Dobrovičovej ulici, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR so sídlom v Bratislave

 3. 3.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa – BSK

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR so sídlom v Bratislave

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Nivy, Nové Mesto, pod kontajnerovými stojiskami

 6. 6.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Cintorínska ulica 24, vo vlastníctve spoločnosti Bistro St. Germain s.r.o.

  Materiály
 7. 7.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 5499, lokalita Pri vinohradoch

 8. 8.Návrh na vydanie súhlasu k odstráneniu stavby so súpis. č. 1831 – materskej školy a stavby bez súpisného čísla - bazén v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, na Myjavskej ulici, pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto

  Materiály
 9. 9.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Vajanského nábrežie, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  Materiály
 10. 10.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2022

 11. 11.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa prílohy č.1

 12. 12.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením

 13. 13.Návrh na zverenie hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v nebytových priestorov v stavbe, so súp.č. 478 všeobecne známej ako „Divadlo P.O.Hviezdoslava“, na ulici Gorkého č. 17, na ulici Laurinskej č. 20 v Bratislave k.ú. Staré Mesto, na pozemkoch parc. č. 103/3 a parc. č. 105, zapísané na LV č. 1656 do správy neziskovej organizácie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava n.o.

  Materiály
 14. 14.Návrh na riešenie žiadostí nájomcu nebytových priestorov na Uršulínskej 9 o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19

  Materiály
 15. 15.Návrh na zrušenie časti B uznesenia č. 1154/2022 zo dňa 31.3.2022 a prijatie nového uznesenia pre pomoc Ukrajine

  Materiály
 16. 16.Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova jesene života z účtovnej evidencie Domova jesene života

  Materiály
 17. 17.Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova pri Kríži z účtovnej evidencie Domova pri Kríži

  Materiály
 18. 18.Trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie pohľadávok Domova seniorov Archa z účtovnej evidencie Domova seniorov Archa

  Materiály
 19. 19.Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

  Materiály
 20. 20.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, a.s.

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky mestskej príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislava

 22. 22.Riešenia pre zabezpečenia prevádzky Zimného štadióna Ondreja Nepelu na najbližšie mesiace vzhľadom na spoločnú žiadosť HC SLOVAK Bratislava, a.s., HC Slovan Bratislava – mládež a Modré Krídla Slovan, s.r.o. z 1.6.2022

 23. 23.Rôzne