Bod č. 13

Návrh na zverenie hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v nebytových priestorov v stavbe, so súp.č. 478 všeobecne známej ako „Divadlo P.O.Hviezdoslava“, na ulici Gorkého č. 17, na ulici Laurinskej č. 20 v Bratislave k.ú. Staré Mesto, na pozemkoch parc. č. 103/3 a parc. č. 105, zapísané na LV č. 1656 do správy neziskovej organizácie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava n.o.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.