Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 10.04.2017

 • 10. apríla 2017, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [38.92 kB]
 1. 1.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom častí nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, Zimnom štadióne O.Nepelu, Zimnom štadióne Harmincova a Športovej hale Harmincova

  Materiály
 2. 2.Návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu

 3. 3.Materiál o výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom a o prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

  Materiály
 4. 4.Zmluvy o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom majetku

 5. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3624/145 a parc. č. 3624/146, do výlučného vlastníctva spoločnosti FIDAT, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10376/2, spoločnosti YIT Slovakia a.s., so sídlom v Bratislave

 7. 7.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22001/37, parc. č. 22001/38 a parc. č. 22001/39, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 13196/75 a parc. č. 13196/76, vo vlastníctve spoločnosti REAL PROGRESS GROUP, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, postavenej na pozemku parc. č. 21343, k. ú. Staré Mesto, pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom v Banskej Bystrici

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8895 a parc. č. 8898/53, Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Nové Mesto a Rača, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 11. 11.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 644/553, parc. č. 644/554, parc. č. 644/555 a parc. č. 644/556

 12. 12.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22840/1, parc. č. 22840/4 a parc. č. 22840/5, v lokalite Ľudového námestia, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 13. 13.Návrh na zverenie vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží – rybníkov nachádzajúcich sa v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, do správy príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

 14. 14.Návrh na zverenie technického zhodnotenia stavby „Rekonštrukcia komplexu budov Starej radnice a Apponyiho paláca, 2.etapa – Stará radnica v Bratislave“, k. ú. Staré Mesto, do správy príspevkovej organizácii Múzeum mesta Bratislavy – oprava minulých rokov

 15. 15.Návrh na zverenie stavebných objektov, ktoré sú súčasťou stavby „Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu – 2. časť prístupové komunikácie“, a to Dodatkom č. 11 88 0175 12 01 k Protokolu

  Materiály
 16. 16.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 17. 17.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016.

 18. 18.Informácia o dopadoch uznesenia MsZ č. 691/2016 na ekonomicky oprávnené náklady a na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy

 19. 19.Rôzne