Bod č. 7

Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22001/37, parc. č. 22001/38 a parc. č. 22001/39, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 13196/75 a parc. č. 13196/76, vo vlastníctve spoločnosti REAL PROGRESS GROUP, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.